HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 627.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

al
il
Q
KAN NEDERLAND VERDEDIGD WORDEN?

Dringen eer, pligt en welbegrepen eigenbelang ons om
· Nederland te verdedigen, dan moet worden onderzocht of A
daartoe mogelijkheid bestaat en of de middelen ter bereiking 1
W van dat doel binnen ons bereik liggen? ij
Het aantoonen van die mogelijkheid zal de oplossing zijn ·
van het eerste gedeelte der voorgestelde prijsvraag: ,,Kan
Nederland, met hoop op goeden uitslag, zelfs tegen een
overmaohtigen vijand verdedigd worden?" .i
Z Wij gaan daarbü uit van de veronderstelling dat ons Va-
derland, zich spiegelende aan het lot van andere volken, i
niet rekent op bondgenooten, wier hulp altijd wisselvallig is, lj
terwijl de verdediging van ons grondgebied op stellige gege- .
vens behoort te rusten.
Het geval eener coalitie van twee of meer groote mogend-
heden, waartegen zelfs Frankrijk in 1814 en 1815 niet be- ll
stand was, meenen wij buiten beschouwing te moeten laten, lj
omdat die tegen ons land bijna niet denkbaar is. k
Dat het neutrale Belgie alleen ooit vijandig tegen ons over
zal staan, is niet waarschijnlijk, daartoe zijn onze belangen j
te veel dezelfde; doch werden wij met dat Rijk in oorlog
gewikkeld, dan twijfelt zeker geen Hollander of wij zouden
met eere uit den strijd wederkeeren.
Een aanval van Engeland hebben wij niet ligt te wachten,
1