HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 20

JPEG (Deze pagina), 690.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

p 10
van een bondsoontingent van 35000 man, die dan 3 jaren
l in actieve dienst moesten blijven , tegen één jaar hier te lande;
op eene jaarlijksche bijdrage van veertien millioen gulden; op
het verlies onzer overzeesche bezittingen en op het prijs ge-
’ ven van onze beste zeehavens.
Die berekening schijnt niet overdreven.
i Wij zien dan ook geen voordeel in aansluiting aan Duitsch- ’
i land, maar meenen daarentegen ernstig te moeten waarschu-
wen tegen het klein achten van de nadeelen, die daaruit voor
1 Nederland zouden voortvloeijen.
i Al zouden ook de beschaafden, die de duitsohe taal magtig p
Q' zijn, zich minder vreemd gevoelen onder een Duitsch bestuur,
voor de meerderheid van ons volk zou de toestand alleron­
gunstigst wezen. Het rijke Holland, zoo als vele landgenooten
van Prins von Bismark Nederland noemen, zou spoedig door
i Duitschers overstroomd worden, zij zouden ons overal ver-
gj dringen; en de vrijgeboren Nederlander zou moeten kiezen
I tusschen een leven van vernedering en achterstelling in het _
land zijner voorouders of het uitwijken naa1· eenig overzeesch A
3 gewest, om daar in den vreemde het geluk en de vrijheid te
5 · zoeken, met zijn Vaderland voor hem verloren gegaan.
3 Wie dan ook waardeert in een vrij en gelukkig land in
ïé­ vrede en welvaart te leven, wie zich verheugt in den bloei
3 van handel en zeevaart en in de vrije ontwikkeling der nijver-
; heid, die zal ons volmondig toestemnien, dat Nederland ver-
dedigd moet worden, en dat daarvoor geen opoiïering te
groot mag heeten.
ii