HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 19

JPEG (Deze pagina), 762.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

t l
gl
9
dat kunnen wij niet; wij Nederlanders tFranken en Friezen)
zgn eene eigenaardige, scherp van andere volken onderschei- _
den natie; wij kunnen niet bij een ander volk gevoegd wor-
den zonder overheerschers of onderworpelingen te worden.
Het verlies onzer zelfstandigheid, van onze nationaliteit is j
voor o11s ophouden te bestaan; met onze taal, gaan dan j
onze zeden verloren, en wij worden opgelost in het groote =j
jl Duitschland. J
,i Hoezeer zouden wij dan de vrijheid en de voorregten terug
wenschen, die wij nu te weinig op prijs stellen!
t Slaan wij een blik op Duitschland, daar heerscht geen po- j
‘ litieke vrijheid: noch in woord, noch in schrift kan men zich ·
vrij uitlaten, zonder gevaar van gevangenis en vestingstraf;
daar wordt alles van regeringswege verordend, zonder te `ï
vragen naar het welbehagen der burgers, die slechts hebben
te gehoorzamen; daar bloeit nog de overheersching van den
adel- en van den krijgsmansstand. gj
Wij maken Duitschland daarvan geen verwijt; in groote j
M rijken moet, in het belang der regtszekerheid, de centrali­ ,
satie krachtiger zgn, dan in een kleinen staat. Daarom is ij
het in menig opzigt een voorregt tot een kleinen staat te lj
behooren, vooral wanneer daar, als in ons land, de vrijheid E
inheemsch is.
Vele landen van Europa en ook Amerika bezocht hebbende, ij
moeten wij onpartgdig verklaren geen land gevonden te hebben, I'
waar, bij al de voordeelen eener beschaafde maatschappij, i
de algemeene en persoonlijke vrijheid minder door de wetten ,
of de zeden wordt belemmerd dan in Nederland. Wie voor l
het Britsche rijk hierop eene uitzondering zou vergen, dien j
wijzen wij alleen op een zondag in Londen. ij
Ook de stoffelijke nadeelen zouden voor ons groot zijn.
Men heeft eens berekend, dat eene aansluiting aan den ,
Noord­Duitschen bond ons zou komen te staa11 op het leveren
l
J