HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 18

JPEG (Deze pagina), 753.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

8
j Eindelijk sloeg het uur der bevrijding, en hernam ons
* Vaderland zijne plaats in den rei der volken van Europa.
i Voor het oog der herinnering vertoont zich hier een tref-
fend schouwspel.
Q Een uitgebreid feestterrein met groen, bloemen en tallooze
i vlaggen versierd; prachtige tribunes, omstuwd door een on-
‘ afzienbare menigte, die hangt aan de lippen van een gevier­ p
i- den redenaar of hem toejuicht en jubelt. Ji
Een geliefde Koning met geheel het Vorstelijk Huis beweegt .
zich daar te midden zijner dankbare onderdanen.
j Uit duizend monden weêrgalmt de jubeltoon: ,,De Heer E
Q, heeft groote dingen aan Nederland gedaan, dies zijn wij blijde K
.; en zingen !"
Wel was hij eene nationale vreugdedag, de 176 November
1863.
q Het Nederlandsche volk vierde het halve-eeuwfeest van het
I herstel zijner onafhankelijkheid en van zijne hereeniging met
het beminde Vorstenhuis van Oranje­Nassau. De Koning legde
t‘ den eersten steen van een nationaal Monument, om die groote M
gebeurtenis te vereeuwigen. Zes jaren later werd dat gedenk-
teeken in het Willemspark te ’s Gravenhage plegtig onthuld.
is Het prijkt daar, den Nederlander opwekkende tot liefde voor
, Koning en Vaderland, tot eendragt en burgertrouw. i
ii Mogt iemand meenen, dat sedert den voortgang der be-
schaving het lot van overwonnen volken minder ongunstig is
geworden, hij sla den blik op het overwonnen en verdeelde
Polen, op Hannover, gedrukt onder de overheersching, op
den Elzas en Lotharingen, waar de bloem der jongelingschap
het land verlaat, om zich aan eene gehate krijgsdienst te
onttrekken, waar de rampen van den oorlog nog minder
i kwelden dan het juk van den Duitschen overwinnaar.
,,Maar kunnen wij ons dan niet bij Duitschland aansluiten
en toch onze nationaliteit behouden?" zoo vraagt men. Neen, _
gi