HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 639.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

l i

l NOET NEDERLAND WEL VERDEDIGD WORDEN? O
l
V ’_‘"‘
1 Alleen de twijfelzucht, die in de laatste jaren menig hart
l binnen drong, kan den vrijgeboren Nederlander, die geen g
vreemdeling is in de geschiedenis, doen vragen of redenen *
9 van zedelijken en stoffelijken aard het wenschelijk maken,
dat zijn Vaderland vrij en onafhankelijk blüve. De gewoonte I
maakt ons minder gevoelig voor de weldaden, welke wij ge- »
O nieten; eerst het gemis doet ons die op den waren prijs
E schatten.
’ Zoo ook in deze zaak. ,,Waar ik het goed heb, daar is
mijn vaderland; het is kleingeestig te hechten aan het plekje A
E grond, waar men het levenslicht aanschouwde en opgevoed j
a werd, heter is een algemeen wereldburgerschap ;” zoo spreken
L onnadenkenden.
Yi; Voorzeker hebben die nimmer jaren lang in den vreemde ¥
i vertoefd, en met verlangen getuurd over den oceaan, naar
2 hun vaderland met zooveel wat hun lief en dierbaar was.
ZQ zouden anders zich dat weemoedig gevoel herinneren, en
het heimwee eerbiedigen van den Zwitser als hij, in het
vreemde land, zucht naar de bergen en meeren, de beelden
· zijner kindsheid; zij zouden weten hoe lieflijk in den vreemde w
, de taal van een landgenoot ons in de ooren klinkt, en waarom L
Duitschers, Franschen en Hollanders, na in het vrije Amerika l
genaturaliseerd te zgn, nog voortdurend zich aansluiten en l
i
l
Fw