HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 15

JPEG (Deze pagina), 530.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

ë ` x
z jl
5
sedert jaren reeds, met de rustende schutterijen plaats
heeft gehad.
Uit dat oogpunt bestaat er dus geen bezwaar. Moge het ;(
4 ons gelukken aan te toonen dat de andere bezwaren, die
j te goeder trouw worden geopperd, niet onoverkomelijk zijn.
In ons vrij land mag ieder, ook al is hij niet tot de i,
j landsregering geroepen, onbeschroomd zijne stem doen hoo-
j ren tot aanbeveling van wat hij in het algemeen belang
acht, wel allerminst is hein euvel te duiden, dat hij tot T
j handelen aanspoort waar, zoo als in de zaak onzer niet be- ” á
E hoorlijk verzekerde defensie, de tijd dringt. j
j Meer dan één staatkundig of maatschappelijk vraagstuk "
g is hangende dat een nieuwen oorlog kan verwekken.
Niemand is zeker van den dag van morgen. ii
Mogen dan de mannen voor wie handelen roeping en
i pligt is, krachtig de handen aan het werk slaan vóór het
te laat is.
l n
l
i M i'
Q.
i i
. t ‘ M