HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 14

JPEG (Deze pagina), 746.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

E
` t
E
4
i ,,Ik wilde mededinger zijn in den edelen wedstrijd, waarin
j ,,het gemis des lauwers mij minder grieven zou, dan het _
j ,,verwijt van dien niet begeerd te hebben.”
j Wij stellen ons voor, eerst de meermalen gedane vraag te E
bespreken: ,,Moet Nederland wel verdedigd worden ?" daarna j
- de voorgestelde gewigtiger vraag te beantwoorden, door aan i
` te toonen dat Nederland met hoop op goeden uitslag tegen
j een overmagtigen vijand te verdedigen is, en vervolgens de j
middelen aan te wijzen welke, naar onze meening, noodig j
zijn om dat groote doel te bereiken.
j Wij zullen daarbij de levende strijdkrachten vóór de pas- j
sieve verdedigingsmiddelen behandelen, da.ar deze geringe
waarde hebben zonder geoefende troepen, om er nut van
j te trekken.
Een land zonder natuurlijke of kunstmatige versterkingen
4 is met een talrijk en uitmuntend leger zeer goed te ver-
E dedigen.
Daarentegen kunnen noch rivieren, noch inundatiën, noch
Y vestingen , wanneer die niet door een voldoend getal bekwame,
W wakkere strijders verdedigd worden, de verovering van een i
_, land verhinderen. (
i Eene goede inrigting onzer strijdkrachten is mogelijk zon-
j der dat eene herziening der Grondwet voorafgaat, die nood- i
’i wendig groote vertraging zou te weeg brengen.
De Grondwet behoeft niet gewgzigd te worden om de
militie te vermeerderen, omdat met behoud der loting doch
beperking der vrijstellingen, jaarlijks tot 28000 lotelingen
kunnen worden ingelnfd, dus veel meer dan noodig zijn.
Tot eene goede inrigting der schutterijen wordt wijziging
dier wet evenmin gevorderd, omdat het voorschrift der
` Grondwet: ,,In de gemeenten worden schutterijen opgerigt,"
volstrekt niet verhindert uit en met de schutterijen van ver-
schillende gemeenten bataillons en korpsen te vormen, wat