HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 702.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

rl
M
l
middelen ter bereiking van dat doel de krachten van de
natie niet te boven gaan.
Voor wien het eerste een vraag is, die verraadt bescha­
mende onkunde omtrent onze eigen geschiedenis, en die van l
overwonnen volken, en gebrek aan inzigt in de toekomst
van ons land, bijaldien het door eene groote mogendheid
overwonnen en bg haar Rijk ingelüfd werd.
Wij behouden ons voor, die toekomst in groote trekken
te schetsen, al kunnen wij ons zeer goed verklaren, dat gig
vaderlandslievende mannen dat denkbeeld ter zijde lieten,
toen zij een poging deden om een afdoend antwoord op de
beide andere vraagpunten uit te lokken. Een antwoord dat
elken redelijken twijfel opheft, verlangen zij op de vraag:
,,Kmz Nederlaml met hoop op goeden m'2fsZa_q ze?/Is
tegenover een overmacbzfzlqen vijand vercleclzgcl zvorrlezz en
welke de miclcleleu claarzfoe noodig ?"
` l
De geachte stellers dier tweeledige vraag, oordeelen teregt ll
dat zoodanig antwoord daarop, door eene erkend deskundige
kominissie voldoende geacht, een basis zal opleveren voor
verdere behandeling van dit volksbelang. A
Ook de Regering zal voorzeker dat streven met welgevallen ii
opmerken, omdat ook bij het veelomvattend vraagstuk der
landsverdediging, openbaarheid en wrijving van denkbeelden jr
licht kunnen verspreiden. j
Dat wg ons vaderland uitmuntend kunnen verdedigen i
indien wij liet ernstig willen en de middelen aanwenden, die
onder ons bereik liggen, is onze onwankelbare overtuiging
en wij zouden ons verheugen die overtuiging door onze land- .
genooten te zien deelen.
Daarom willen ook wg onze krachten aan de beantwoor- j
ding van de uitgeschreven prijsvraag beproeven, gedachtig l
aan de woorden van den welsprekenden VAN DER PALM: l
1* ’
l
je