HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 751.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

2 .
ganisatie van het leger werd voorbereid; schadelijke vestingen
zijn opgeheven , forten en verdedigingsliniën werden opgemaakt.
j Tooh kwam er te weinig tot stand.
Wij zullen niet onderzoeken, waaraan het te wijten is,
i dat zoo menig plan niet verwezenlijkt werd; wij beschuldigen
T niemand in het bijzonder, maar werpen de schuld op gebrek
. aan eendragtige zamenwerking, op de traagheid en onver-
_ schilligheid omtrent ’s lands weerbaarheid, die de Hollanders
i nimmer aflegden voor het oorlogsgevaar aanwezig was.
. Tot verontschuldiging is aangevoerd dat de bestaande twij-
i_ fel of ons Vaderland met goeden uitslag te verdedigen is
i tegen ee11 overmagtigen vijand, en of de middelen, door de
L Regering aangewezen, voldoende waren om dat doel te be-
reiken, niet volkomen werd opgeheven.
i Bovendien versterkte de veranderlijkheid van inzigten der
{ elkander opvolgende Ministers van Oorlog, het verlangen
reeds door velen gekoesterd, naar wettelijke regeling van
i het vestingstelsel en van onze levende strijdkrachten. E
l De Regering verklaarde zich bereid aan dat verlangen ·
te voldoen.
A Inmiddels hebben de lotgevallen van Europa, sedert 1866
en meer nog de mobiliesatie in Julij des vorigen jaars, van
onze legermagt, waarbij vele leemten en gebreken openbaar
,i werden, andermaal groote belangstelling gewekt, voor onze
weerbaarheid.
Men begint in te zien dat het hier zijn of niet zijn betreft.
Zal de bedachtzame Nederlander echter met volkomen toe-
wijding offers van tijd en geld voor de landsverdediging
brengen, dan behoort hij overtuigd te zijn: IO. dat redenen
van zedelijken en stoffelijken aard het voor hem wenschelijk
· maken dat Nederland onafhankelijk blijve; 20. dat de vrij-
heid en zelfstandigheid van het Vaderland zelfs tegen een
overmagtigen aanrander te handhaven zijn, en 3°. dat de
gl