HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 607.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

=H
I
l Ji
I N L E I D I N G.
Het is nu vijf jaren geleden dat onze geëerbiedigde Koning I
het woord rigtende tot de Vertegenwoordigers van het Neder­· {
landsche volk, de gedenkwaardige woorden uitte:
,,In dezen veel bewogen en ernstigen tgd behoort ons J
,,volksbestaan, naast God, in zich zelf zgn hechtsten steun ·'
,,te vinden."
Dat Koninklijk woord was eene ernstige waarschuwing. g
5. Ons volk mogt niet langer steunen op de hulp van be- al
, vriende Vorsten of volken, op tractaten en beloften, op den
l naijver der groote mogendheden; zoo het zgn zelfstandig
, bestaan wilde verzekeren 1110est het, naast God, op eigen ·
l kracht vertrouwen en zich in staat stellen om elken over-
weldiger met mannenmoed het hoofd te bieden. à
Volk en Regering gevoelden dat het behoud onzer onaf­
hankelgkheid groote offers zou vorderen, maar tevens dat
Nederland geen prijs te hoog mogt achten, waar het zijne li
vrijheid; zijn bestaan gold.
Er werden handen aan het werk geslagen. i
~ Het volk begon zich vrijwillig in den wapenhandel te
oefenen, in vele plaatsen werden daartoe vereenigingen op- lp
gerigt; de Regering stelde uitbreiding van de militie, en
verbeterde inrigting van de schutterg voor; een nieuwe or-
l. Z
V
il
li