HomeDe strijd voor het rechtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

_ ‘ Bewapeningen zijn dan ook hèt levensbloed van den Pruisi­
schen Staat, en het is zelfs meer voor buitenlandsche dan
‘ " binnenlandsche doeleinden dat het Duitsche volk eer georga-
‘ _ niseerd is tot een leger, te allen tijde klaar om onder leiding
~ . _ van een autocratische militaire kaste zijn zin te kunnen door-
, drijven, dan wel tot een natie. Daarin verschilt de Duitsche
, _ I _ autocratie van de Britsche in Indië of van de Russische, dat
, - zij niet als dezen een noodzakelijk middel is om eenheid en het
,» gezag der wet te handhaven onder staatkundig achterlijke
- volken, maar voornamelijk bestemd is om ,,tiichtigkeit" te
‘ 1 bevorderen voor den internationalen oorlog. In dezen ceuwigen
. s strijd om het bestaan beschouwt de Pruis ieder middel dat tot
j succes leidt als gewettigd - niet slechts den oorlog zelf,
maar verraad, verschrikking, terrorisatie, stelselmatige voor-
­ el ‘ bereiding binnen een naburig grondgebied, een uit de lucht
, vallende oorlogsverklaring, alles mag, niet alleen als noodweer
, ~ tegen onverzoenlijke vijanden, maar ook omdat het de snelste
‘ '» - manier is om een beslissing te krijgen in het conflict van be-
geerten. Ja, volgens het Duitsche oorlogsboek is verschrikking,
als eenmaal de oorlog verklaard is, de ware menschlievend-
, " · heid, want zij helpt niet alleen mee tot sneller demoralisatie
' ~ van den vijand, maar zij maakt den overwonnene des te meer
f _, huiverig een poging tot bevrijding te wagen, en anderen later
minder geneigd om den overheerscher in den weg te treden.
‘ · I Als schrik en niet het rechtsgevoel de zekerste waarborg is
s j voor gehoorzaamheid, dan zal een machtige staat des te zeker-
‘ e der zijn te krijgen wat hij wil, en dat zonder wezenlijk oorlog
‘ _ e ‘ te voeren, naar mate hij meer schrik weet in te boezemen. De
g I, j `_ echte Pruis gruwt oprecht van wreedheid om wreedheids wille,
,_, ‘ maar als zij hem helpen kan om zijn eigen wil te doen zege-
_ vieren, staat hij voor niets.
· ° ‘ Voor de diplomatie geldt hetzelfde. Voor den Pruis is de
- diplomatie niet allereerst een mechanisme ten dienste van de
‘ internationale gemeenschap, maar een inrichting om het
_ machtsevenwicht te verstoren, uit nationale afgunst of volks-
i ‘ _opwinding zijde te spinnen, en zoodoende mededingers in een
‘ ` zwakker positie te isoleeren, waarin zij moeten toegeven aan
­ · den wil van den sterkere. Dubbelzinnigheid, bedrog, spionnage,
l omkooperij, het uitlokken van oproer of burgertwist, zijn allen
· , uitloopers dier politiek. Internationale verdragen en beloften
· zijn ook pionnen in dit groote schaakspel, die gehouden of
P e ' opgegeven worden al naar het nationaal belang dat eischt.
, Maar al die middelen zijn ondergeschikt aan den meester-zet
`I . van heel dit diplomatisch systeem, het gebruik van de diplo-
matieke pantservuist, het plotseling oorlogsdreigement als de
' _ I tegenstander geïsoleerd is of geen kans heeft op succes in zijn