HomeDe strijd voor het rechtPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

t
l 6 u
j t vond dat een mensch God en zij·n naaste slechts dan waar- ,
achtig dienen kan als hij vrij is in de keu·ze van zijn middelen. _
gi De moderne Duitscher heeft een politiek systeem uitgewerkt, ‘
{ waarbij de enkeling die vrijheid afgeeft en zijn politieke ver- ` ,
l antwoordelijkheid overlevert aan hen die het voorrecht erven ~
den staat te besturen. De noodlottige gevolgen van een- stelsel f s .
4 _ dat een geweldigen druk oefent op den individu om zijn ver- A _ ’ .
_ antwoordelijkheidsgev-oei te laten varen en mee te drijven met -· . -
ij het officieel getij zijn te erke­nnen in de corruptie van Zuid- en . ·
il West-Duitschland in de laatste veertig jaar, en in heel het _
i optreden van Duitschland in dezen oorlog. ‘
, Nlaar evenmin kan een Cremeenebest zich handhaven indien
het gevoel voor recht en de ijver den staat te dienen niet j
worden hoog gehouden onder zijn burgers. Als zij zelfzuchtig I
Y zijn of onverdraagzaam of lui, en hun persoonlijke. of klasse- ­ ­. I ‘
I` of groepsbelangen stellen boven die der gemeenschap, dan .
f ontstaat onmiddellijk die toestand dien de Pruis voor nor- j j
‘ maal houdt, en waarin eenheid en orde slechts zijn te herstel- ‘ ·
len door het gezag van een enkelen overheerschenden wil. Het ,
meest klassieke voorbeeld van dit proces is het verval der M ·· '
g Romeinsche Republiek die het keizerrijk van Augustus werd. I ·
De bestendigheid van een gemeenebest berust daarom op de
Ef eerlijkheid, de goede trouw en het publiek verantwoordelijk- i _
jï heidsgevoel zijner burgers, en op niets anders.
[ Het beginsel van zijn bestaa·n is de christelijke geest van " ‘ *
toewijding aan de·n plicht en de ijver om de gemeenschap te . l
lg dienen. Waar dat beginsel ontbreekt en zelfzucht het vervangt, ‘ S
lg daar zal het gemeenebest zelf bezwijken, en een Pruisische ‘ . I s '
t' autocratie, op geweld gebaseerd, den chaos dien het achterliet t I [ `_
vervangen. - '

Het verschil tusschen de belijders van Prussianisme en ·_ A
l; vrijheid spiegelt zich evenzeer af in de buitenlandsche staat- r f
kunde. Voor den Pruis is de wereld een worstelperk waarin
t staten en volken een eindeloozen kamp voeren voor hun eigen , ~
fp belangen - de zwakken voor de vrijheid als onafhankelijke
l staten te bestaan, de sterken voor heerschappij. Het leven ‘ `
jg van den Staat is daarom noodzakelijkerwijs een voortdurende ·
oorlog. Het moge een verkapte of een open oorlog zijn, want
oorlog, zegt Clausewitz, is slechts een vo·ortgezette politieke ’ .
actie, maar het is altijd oorlog. En in dien eeuwigdurenden _
strijd blijven alleen de sterken over. De Pruis gelooft dat ’ ‘
l volken, evenmin als menschen, rechtvaardig en redelijk zijn .
jl waar het hun eigen begeerten geldt, en daarom is een twist " ­
f tusschen volken niet anders te beslechten dan doordat het ~‘ g
jj eene volk er in slaagt het andere tot zijn wil te dwingen. ` y .
l
E
i ` , H ­ V