HomeDe strijd voor het rechtPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

1 E-
. 4 I jj
~ haar aanhang in alle landen, en niet het minst bij het wed- " * ‘
j. - ijverend individualisme der moderne democratie. Maar nergens j ‘ `‘ i ‘
anders in de beschaafde wereld is ze ten grondslag gelegd aan " '
een gansch regeeringsstelsel. Als het leven een wanhopige ‘ 3
worsteling is om het bestaan, waarin ieder voor zich zij·n _· / - .
; eigen wil zoekt te doen gelden zonder op dien van anderen _ bj ·
acht te slaan, dan is er maar één middel om een dragelijke · i
. gemeenschap te scheppen: de vesti.gi·n·g van een machts­ . .
. centrale die aan haar wil iederen anderen wil te onderwerpen _ _ .7
weet. Hobbes leerde in zijn Leviatharz dat de maatschappij het y ”
resultaat is van een gezamenlijke overeenkomst tusschen de . -- ‘
menschen, die, van nature gemeen, dierlijk en kwaadaardig, ` Q
· daarin de eenige uitkomst zagen· uit chronische geweldpleging ` W i
l en ellende. De Pruis ziet in de maatschappij het resultaat der . __ _i
< concentratie van het oppergezag in de handen van een ·
monarch, en zijn eige·n geschiedenis staaft zijn overtuiging. ~...
j De Mark Brandenburg werd uit den staat van barbaarschheid . ‘_ -,
‘ verlost door de militaire kracht van de ridders der Duitsche _ ’
K Orde, en kreeg binnenlandschen vrede en ·eenheid dank zij '_ `
1 de militaire macht der autocratische Hohenzollerns. Frederik I
bracht ten slotte de logische conclusie van dat beginsel in _ i `
· praktijk door het Pruisische volk van een natie te maken tot * - .
een den koning gehoorzame legermacht. Bismarck maakte een . ~ ’
{ einde aan de van ouds heerschende wa·norde in Duitschland ‘ ,
' i door Pruisens militaire macht te gebruiken om alle deelen te 3 '4 g
g" onderwerpen aan de heerschappij van den Pruisischen staat. W -, F ~ ‘
l Geweld is dus de grondslag van den Pruisischen staat. Hij - J ' V
l · berust in theorie en in praktijk op het bestaan van een centrale , _ L r-
macht, die zich het oppergezag aanmatigt, die haar besluiten _,
voor wetten uitvaardigt, en een onweerstaan·bare macht bezit _ ­
l om gehoorzaamheid aan haar wil af te dwingen. Zoo komt de V V,
j Duitsche Regeering er toe haar macht zoo ­niets-ontziend te _
E doen gelden, zoodra ze die, als in Zabern, ziet aangetast; zoo · l à ·
» ‘ komt zij er toe het mechanisme van het leger, van school en · ,
Q universiteit, van kerk en pers te gebruiken om bij haar onder-
l . danen den plicht der gehoorzaamheid in te stampen, waardoor « i e
* ze zich zelve de moeite bespaart van altijd door haar gezag e
Q te moeten handhaven met physieke kracht. Het Pruisisch . .
systeem berust op het geloof dat de mensch niet te vertrouwen · j p__
H is, dat hij niet uit eigen beweging het goede doet, en daar·om _
als een beest moet worden gedresseerd, geaaid en ingespan­
- nen, om ten slotte door een hoogeren en overheerschenden wil ''`` ,
j ­ te worden gedwongen zich als lid van een geordende maat- ‘
schappij te gedragen. _ F
. Het gemeenebest berust op een gansch ander stel begrippen. _
i ,_ Het is het resultaat waartoe het Christelijk beginsel heeft ge- Y