HomeDe strijd voor het rechtPagina 32

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

iifillzig i
lllêïï 30 Z
,'
L kunnen behartigd worden, en dan tijd, noch energie, noch offer . i
dlçjïtg te sparen om die beginselen ingang te doen vinden. Indien de
groote beschaafde Mogendheden dat doen, zullen zij den oorlog ‘
l`§,,§§?‘? __ afschaffen. Doen zij het niet, dan zal de wereldbrand langer
duren, en, vroeger of later, opnieuw uitbreken.
Voor geen volken was het hooger n·oodig die les te beharti-
gïnddan woor ld? volken van get Britschje Gemäeneb-est. Het
·.’;je=5 gi er ze zuc was er in 16 eren s an en ie ere gemeen- ,
schap doorgedrongen. De zelfzucht bleek uit de desorganisatie . , .
VI van het Gemeenebest zelf, uit de binnenlandsche oneexnigheid, _
,1 jin; uit den klassenstrijd-, uit de partijverdeeldheid, uit de luste-
.t,§;;,_g loosheid en verlamming van het publieke leven. Gelukkig heeft
de oorlog zelf de hervorming den eersten stoot gegeven waar
zij het dringendst noodig was: in den enkeling zelf. Het stelsel
is nog niet veranderd, maar tallooze duizenden mannen en N
vrouwen hebben geleerd dat er grooter dingen in de wereld .
§l,?l§lj zijn dan rijkdom en gemakzucht, dat de dienst va-n het alge- ~
Mg; meen welzijn standsverschillen te niet doet en economische W
‘§ç§g=¢: slagboomen verbreekt, dat het geluk ligt in zich te beijveren
voor een verheve­n zaak. Zij hebben geleerd die zelfverlooche-
ning, degelijkheid, en onderwerping van het eigen ik aan de
gemeenschap te bewonderen die de kracht uitmaken van het
Pruisich systeem, en te beseffen dat, zoo het Gemeenebest Z
duurzaam zal zijn en de eenheid zal worden hersteld, zij i_eder
voor zich die deugden moeten ontwikkelen. Zij hebben gezien ‘
dat hoe dan ook een eind moet komen aan de traagheid, aan .
de laksc betrachting van publieke plichten, aan het geloof in
schoone daden, aan de verheerlijking van rechten boven
i jgjlägg plichten, waarin al onze ellenden wortelen, zoowel op politiek .
gebied als in de industrie, in organisatie, in het leger. En ge- __
init lukkig heeft de oorlog velen niet alleen doen zien dat het zoo
moet zijn, maar hen ook bezield om de hervorming te begin- t
nen langs den eenigen weg die er toe leidt: door met alle j"
kracht in eigen spheer hun eigen plicht zoo degelijk en zelf- · , ·
jij? verloochenend te doen als ze maar kunnen. . _
indieëi ïomtijds neeäsltachtighetid ons lnedruknbdani is get
·ïl·i goe ons e ierinneren a in spij van a zijn ge re en e
volk van dit Gemeenebest zijn beginselen en tradities niet
jl ontrouw geworden is. Niet alleen hebben vier millioen mannen
zich vrijwillig opgegeven voor den dienst van de zaak van
i vrijheid en publiek recht, maar de Dominions hebben kans s
I gezien meer dan 900.000 man bij te dragen tot de gemeen-
l; schappelijke zaak, en Indië zelfs, door dezelfde geestdrift
l geraakt, heeft edelmoediglijk mannen gezonden Ien geld. Dit e
· is het meest hoopvolle teeken des tijds. Want het is een getui- , t
· genis dat die jonge gemeenschappen, nog in den opgang van
t
F
l ’ t
1 i . ..a.se..··.a·­«­¢-·---··