HomeDe strijd voor het rechtPagina 31

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

; 29
_ verbetering in het mechanisme van de internationale samen-
leving. Het spreekt van zelf dat het systeem, waarbij het den
`, verantwoordelijken staatslieden der Groote Mogendheden
verboden is elkander te ontmoeten, een ernstig beletsel is voor
I de totstandkoming van die eensgezindheid omtrent de rechts-
. beginsele·n die internationale betrekkingen hooren te beheer-
l- ‘ sehen. De instelling van geregelde besprekingen tusschen Mi-
‘ 1 nisters van Buitenlandsche Zaken, of de schepping van een
_ ‘ bestendiger mechanisme in den vorm van periodieke bijeen-
·‘ komsten of een ,,Concert van Naties" worden voornamelijk
c , verhinderd door de tradities der Pruisische diplomatie en
, Duitschlands weigering -ook maar het minste voordeel te laten ­
‘ ` , varen dat geheimzinnigheid en het volslagen gemis van een
`- V geregeld stelsel van internationale besprekingen verschaften
` * A aan de diplomatie van de gepantserde vuist. Als eenmaal het
W l . Prussianisme is verslagen, zal het niet moeilijk zijn de ge-
_ _ . wenschte verbetering door te drijven.
-_. Maar van meer belang nog dan de verbetering van het
‘ mechanisme der internationale verstandhouding is de schep-
­ _ ` ping eener afdoende sanctie achter het internationale recht,
‘ ` zoowel het recht dat vervat is in internationale overeenkomsten
l als dat belichaamd is in ontwerpen als de Belgische neutrali-
‘ . . teit, de Monroe­leer, en het beginsel van de open deur.
. ~ In het begin van dit geschrift is gezegd dat de verwezenlij-
. king dier gelukkiger wereld, waarin vrijheid en recht zouden
- heerschen, geheel afhing van den gemeenschapszin, de opoffe-
ringsgezindheid en het rechtvaardigheidsbesef der individuen
zelf. Dat geldt evenzeer van de internationale wereld als van
V de wereld binnen den staat. Zoo lang als volken slechts hun
zelfbelang beoogen, geen verantwoordelijkheid gevoelen jegens
hun hulpbehoevende naasten, en geen belang stellen in het lot
g ‘ der menschheid in haar geheel, zoolang zullen er oorlogen .
' voorkomen. Wij kunnen oorlog niet vermijden door den oorlog
· ‘ te haten. Wij kunnen oorlog slechts vermijden op dezelfde
. ‘ manier waarop we botsingen op straat vermijden, door een
` verordening voor het straatverkeer te maken, door zelf die
verordening te gehoorzamen, en door haar overtreders te hel-
‘ pen dwingen tot geh-oorzaamheid. Welwillendheid zonder meer
' kan de wet niet vervangen, op straat niet en niet onder volken.
Het is zooals een Amerikaansch blad een paar weken geleden
schreef: ,,Afkeer van vechten is nog niet hetzelfde als je naaste
_ liefheb‘ben." En in de spheer der Statengemeenschap beteekent _
zijn naaste liefhebben: met alle zelfverloochening zich beijveren '
_ om in overleg met zijn naasten te bepalen hoe de gemeen-
W schappelijke belangen der volken zoo rechtvaardig mogelijk