HomeDe strijd voor het rechtPagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

,=r$§f§·E'ï i - ,, i `
£'j ?|·l ­ · ._ ­
rt ; ­ i ~ ,
im 28 *
ijf? ‘ ^
en voor de Vereenigde Staten om de Monroe-leer te bekrach-
§ tigen. De loop der gebeurtenissen leidde een jaar of wat later
Hp; tot de verbreking van de Weensche regeling, en de neutrali- _ i
,,;;ï · satie van België bij internationaal tractaat werd in haar plaats _,
de voornaamste waarborg der nationale vrijheid in Europa. De i
mii; neutralisatie van België was niet alleen een waarborg voor i
de onafhankelijkheid van het Belgische volk. Er was niet de 4 ‘
ijagjgf minste reden waarom juist de Belgen neutraal werden ver- i 4
klaard en niet de Nederlanders, of de Denen, ·of de Zwitsers. _
{ T De beteekenis dier verklaring lag i-n het feit dat zoo lang als ”
zij gelden bleef de nationale vrijheid in West­Europa er door " ,
beschermd werd, daar ze het voor België onno-odig maakte ;
jj.·,?;f· met een van zijn buren ter zelfverdediging een verbond aan ‘ _ '
te gaan, en Frankrijk en Pruisen belette zich vast te zetten in ç ' ,
een positie waarin het aan den ander, en zoo aan iedereen, ` V f
l._il·;§;- zijn wil zou kunnen voorschrijven. De Monroe­leer ·bedoelde
net hetzelfde. Ze werd niet uit bijzondere voorliefde voor de _ ­ ­ " ‘
A bevolking van Zuid-Amerika verkondigd, maar om het beginsel ­» _
‘ van nationale vrijheid op het Amerikaansche vasteland te
"ïliêïï handhaven. - ,_
De neutralisatie van België en de Monroe-leer zijn derhalve "
de praktische waarborgen voor nationale vrijheid in West- _z
Europa en Amerika. En dat verklaart waarom .Duitschland, ‘ ­ ·
toen het eenmaal besloten was aan den Europeeschen wed­‘ ·
ijver in ibewapening een einde te stelle·n door zijn eigen wil
oppermachtig te maken in Europa, zich gedwongen zag heen .
te breken door dien dam die door de wijsheid onzer voorva- i
rljtjj deren juist tegen dat gevaar was opgeworpen, en waarom de j
schending van het Belgische grondgebied_ niet een aanval was i
op België alleen, maar op de grondslagen der beschaafde »
{jj; wereldorde. De voornaamste sanctie achter die dammen ter
g’§ï‘ bescherming van het beginsel der nationale vrijheid was in i
§_F§§ vroeger tijd het vaste voornemen der democratische Mogend- p `
heden, vooral Groot­Brittannië en Amerika, om ze te verde- `
digen. Nationale vrijheid zal niet voor goed beveiligd zijn ‘ ` K
jj? . zoolang niet een meerderheid van de beschaafde Staten op « ` _
` zich neemt ze gezamenlijk te verdedigen, en ieder ander inter- F`
gjigï nationaal verdrag en rechtsmiddel, dat bij het einde van dezen
lfiiï oorlog mag worden uitgedacht, te beschermen zoodra het be- ' _
`§'l§ dreigd wordt.
Dit beginsel, dat de toekomstige vooruitgang der mensch- _
lj heid, in vrije ontwikkeling en niet ·op zijn Pruisisch, afhangt " _,
van de actieve samenwerking der meest beschaafde mogend- _ -
heden tot handhaving niet alleen van de algemeen erkende .‘
ii regelen van het volkerenrecht, maar ook van s·ommige cardi- j.
nale tractaten en declaraties, beteekent een aanmerkelijke _
K2 - .
F
ë . ..·-
r ,_,j_· Ja. --=' i'"‘ ""”’”"”`”i`”`M`@Z l Y