HomeDe strijd voor het rechtPagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

, ‘ ~ 27 E
. vaarde beginselen van het Volkerenrecht uit te breiden, en l
‘ door de draagwijdte der publieke opinie te vergrooten die,
desnoods door gewapende macht gesteund, staat op eerbiedi-
ging dier beginselen. ‘
r ~ ln de eerste groep, die van door een meerderheid reeds
aanvaarde principes, waaronder de Haagsche Conventie te
‘ rekenen is, is de weg waarlangs de ontwikkeling gaan moet
' duidelijk afgebakend. Er moet gezorgd worden voor een her-
ziening en uitbreiding der bestaande codes in het licht van
de nieuwste ervaring, voor de samenstelling van een wets-
· _ lichaam, dat te 'beslissen zal hebben of rechtsschending heeft`., .,
plaats gehad, en voor een ondubbelzinnige belofte, door alle
o­nderteekenaars af te leggen, dat zij tegen iederen staat die
r C een rechtsschennis pleegt bepaalde maatregelen zullen nemen,
zooals financieele en economische boycott, of dwang met hun
t ` zee-, en desnoods met hun landmacht.
. In de tweede groep, die der betwiste vraagstukken, is de
weg van den vooruitgang even duidelijk afgebakend, maar de
g bereiking van het einddoel moeilijker. De meest beschaafde
. naties zullen zich verantwoordelijk moeten stellen voor de
handhaving dier beginselen die zij van het hoogste belang
achten voor den vooruitgang der menschheid, totdat de meer
g achterlijke volken in staat zullen zijn het belang er van in te
` zien en ze belichaamd kunnen worden in bepalingen van het .
·' volkerenrecht aanvaard en gehandhaafd door allen te zamen.
Neem, bijvoorbeeld, het beginsel dat nu op het spel staat, de
, vrijheid der souvereine beschaafde Staten. Napoleon beproef-
de het Europeesche probleem net zoo op te lossen als Duitsch­
· _' land het nu zoekt te doen - door allen tegenstand neer te
` slaan en algemeene gehoorzaamheid aan zijn eigen wil af te
dwingen. Groot-Brittannië echter, beseffend dat zonder vrij-
» heid geen rnenschelijke vooruitgang mogelijk was, en dat
‘ eenheid, op de p·olitieke knechtschap van anderer wil geba-
" seerd, het verkrijgen niet waard was, weerstond Napoleon`s
E streven het op te nemen in zijn rijk, totdat de druk der
Napoleontische autocratie heel Europa tot opstand dreef. De
- Vrede va­n Weenen was de bekrachtiging van het beginsel van
, de onafhankelijkheid der Staten tegenover de Napoleontische
_ en Pruisische leer van een alomvattend wereldrijk, en dat
beginsel werd de grondslag van het Europeesche publieke
_ recht. De aut-ocratische mogendheden der Heilige Alliantie
trachtten eve-nwel het mechanisme van het Europeesch concert
» te gebruiken om nationale onafhankelijkheid te niet te doen
door absolute monarchieën telkens met hun ingrijpen te steunen
, tegen den vooruitgang der democratie. Dat was voor Groot-
j ` ‘ Britannië een reden om zich uit het Concert terug te trekken,