HomeDe strijd voor het rechtPagina 28

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

.-FIT? 1 · i
t11111~1ï[ · ‘
11e.‘1·1v 1
'11' 1iï‘
11- 26 . i
1 11, ·
d61`1161V6 116611 6611 1166T$C11€1DD1i C181‘ wet in de wereld zijn, ,
ZOO1ï<1112` niet 3118 $1318n 11nn SOnVereine onafhankelijkheid on- ‘
;1V1;äïä;h1§t1 lï111{61111611 lï1?11ï{k6611 811g<818·11 Wtàreldstaat, die de
in 8 8-n 811 VO re en, nie aan an ere otaten, maar
1 9·a11`1€C1@1 1¤<11Vi<1_¤, een Staat van zaken, die blijkbaar nog in i .
mij; ii verre toekomst ligt. Het gaat daarom niet aan onder de be-
staande omstandigheden te praten over een internationale wet ‘
11111;. (11116Y11?111O11€11 law), g81111< C18 Engelschen doen. Het Engelseh `
gêbrumt 11a11161_111< 6611 2611616 WOOYC1 VOOr de twee begrippen i
1 JUS 611 lex, (17`O11 8n loi, FGC/Z! 8n gesetz, rec/zt en wet, De ver-
11111; ;11;a11111g die in dit 1911111 heerscht zou te vermijden zijn, indien . _
=1rf11i‘_ 611 ‘OV616611 Wäm fl 88n Van internationaal ,,reeht”’ te Spre-
k61,1· D6 11§111d61111g6I1 C161` 1`1£1€1gSC11€ COl’l1€I'€1111€, de CO11Ve111l‘3
1 111 van G6116"6 611 C1@1‘g@11i1<e vormen niet een internationale 1 1
. ,,wet", zij zijn slechts bepalingen van internationaal ,,recht".·-‘
Maar OfSC11OO11 1161 Z1611 11161 1aat ZlänZ18n dat een waargtohtjgg ` ·
W61$16g66I111g OV81 11681 de Wereld spoedig verwezenlijkt zal _
Worden, toch bestaat er geen andere kans op verlossing uit de
11’1a111116 11611 1161_ g6W61<1 of VH11 de last der buitensporige be. g
WäD811111£’.8n dan ln de bevorderrng van den gestadigen aanwas _
van 661111661 611 $6116116 VOO1 1181 internationale recht, En dat
1{611 S16~6111$ V6YW6Z6111111<1 WOH1811, zooals we gezien hebben, 1
Wä111166Y 116 1116651 beschaafde 1131188 dat recht onderling vast- j j
$16116111 611 Z1611 V6T17111€1811 1181 18 handhaven zoodra het ge- `
scion en wordt. 1
Het 1¤1ernet1o¤e1e recht vervalt natnnrniie in twee klassen;
1>8§1nS81811 C118 door biina heel de beschaafde wereld worden l
1111 61611V61?11'C1» 611 116g111$61811 C118 51881118 door de meest ontwikkelde
61611611 611 11161 door de 2111C181‘8n erkend worden. Jammer genoeg ­ ’
15 1161 g61J16C1 C16I` ä1g61T1C€l1 3.2ll1V€l3.1‘C1e DI‘ll1Ci[)€S drOe/ig be- 1
nerkt, en dat der betwiste principes bijna oneindig groot. De
COHV611116 V?111 G6116V8 V111<11 ä1g8n1eenen bijval. Het zou mis- 1
$8111811 111Og811i1< Zijn de goedkeuring van een overstelpende ‘
111661C1f’{11161C1 16 Vêrkriigon voor internationale overeenkomsten ·‘ A
W€1€11`b1.l V61'bO(16l1 wordt 1(OODV2l&I'C11jSC1'1€D€11 111 den gI‘Ond te
111 boren zonder dat er maatregelen zijn genomen voor de veilig-
1 111i 116161 V6111 1J6111ä1111111g 811 DêlSSê1g181S, open steden van uit de -
1116111 16 11O1111J¤1’C1881811, 8n fniinen te strooien in volle zee, .
Määf er 1J€S1ElElt 110g geen ZWGBH1 Vän OV€1'€G1’1·S1€ITllT111’1g Om- _
111 1116111 V161€1g$1111<k611 V€111 V881 £ïYOO18T 1J81ang zooals nationale
1 111 $16112611, 111V1O6<1$$D1181'811, C18 OD8n deur, hnmigratierechten,
1661; gOC1$C11611$1 611 <1O1111C1118, 18rWii1 Duitschland metterdatd `
11;; bezrg is het elementaire principe, dat beschaafde staten een »
111 11?1111111‘1111ï 166111 1161319611 OD V1111181C1 8n onafhankelijkheid, te niet
16 (10611- T6611 Z61 (16 1166T$C11äDD1l C181 W8t over heel de wereld I
11161 61111161S 16 V61`1‘ïT11§811 Z1111 dan door het gebied der aan- p ‘ ·
111 ` ‘ .
1i'
- .
1 ·
12 ‘ ‘
11
gt; ' · i
1
{ r _ ., .
gt , g _ rej, _.r... ..., ,,.e,.....Mmz... 1 O ‘·