HomeDe strijd voor het rechtPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

j >A 5 ` j
" T , 25
” van bepalingen aangaande de rechten en plichten der indivi-
‘ duen, waaraan de macht en het gezag van den Staat kracht =
‘ ‘ bijzetten. In achterlijke samenlevingsvormen wordt de wet
vastgesteld door een monarch of een erfelijke kaste, en wordt
ze in stand gehouden door het voortdurend vertoon van mili-
taire macht of door een alomtegenwoordige politie. In meer
j . ontwikkelde krijgt het volk, naar gelang van zijn groeiend
` besef van p·ublieke verantwoordelijkheid, een stadig wassen-
' den invloed, door stemrecht en parlementaire vertegenwoor-
‘ ·· diging, op de vorming der wet, die aldus steeds nauwer gaat
- beantwoorden aan het algemeene besef van wat goed en
V rechtvaardig is. En hoe ontwikkelder de gemeenschap is, des
te meer wordt de sanctie der wet het individueele geweten,
‘ door de publieke opinie gesteund, in stee van phvsieke kracht.
_ V De ware vrijheid is verwezenlijkt wanneer de wet zoo dicht
_ als menschelijkerwijs mogelijk is de voorschriften van rede
en gerechtigheid benadert, wanneer de burger de wet eer-
‘ biedigt omdat hij erkent dat haar beginselen rechtvaardig
zijn, en wanneer, dientengevolge, geweld niet langer behoeft
gebruikt te worden. Ongelukkigerwijs is nog geen samenleving
. , dicht genaderd tot dien staat van zaken, en de regeering der
’ wet wordt nog gehandhaafd door het feit dat de gemeenschap
`· zelf een physieke sanctie achter haar in stand houdt, waar-
mee de minderheid gedwongen wordt tot gehoorzaamheid aan
haar voorschriften. Toch is het doel van het gemeenebest den _
enkeling zoo op te voeden dat hij zich uit eigen beweging als
_ een goed burger gedragen zal, en niet omdat phvsieke kracht ­
hem daartoe dwingt. "
- In de internatio-nale spheer bestaat geen zweem van heer-
schappij der wet. Dientengevolge hebben vrijheid en recht er
geen andere sanctie dan die in West-Amerika gold vóór de
j staat er zich vormde: het vermogen en de wil van den enke-
- ling, hij zij cowboy of natie, om zijn rechten met geweld te
« verdedigen. Ook in dit geval is de wijze van bewapening _
kostbaar, gevaarlijk en niet afdoende. Maar zij handhaaft
, j inderdaad de onafhankelijkheid van individueele staten, en
` zoolang ze nog niet is vervangen door de heerschappij der
wet, is het de beste methode om de onbeperkte tyrannie van
` een enkele militairistische mogendheid van zich af te houden.
Jammer genoeg ziet het er niet naar uit dat in de nabije toe-
_ komst een waarachtige heerschappij der wet in de interna-
· j ' tionale spheer zal worden ingevoerd. Want geen wet kan be-
staan die niet vervat is in juiste, ondubbelzinnige taal, en die
A ; niet door den Staat aan den enkeling te voltrekken is door
i middel van het automatisch mechanisme van zijn gerechts-
_ hoven en politie. In den nauwsten zin van het woord zal er