HomeDe strijd voor het rechtPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

, s t *
24 i a
i brengen - maar het is een Waarheid die van het grootste ”
belang is voor. den vrede en de eenheid van de wereld. Het is ‘
niet te ontkennen dat de publieke opinie in Amerika dit begint ‘ '
tllglf in te Zien- Een naar weken geleden zei Mr. Elihu Reet te
Vväshlllgmllï ,,Tot Uil lOe zijn inbreuken op het volkerenrecht à
ltäëiii bellaindeld zooals wij vergrijpen behand·elen· volgens de civiele ,
DYOCednYe· alsof Ze namelijk niemand aangingen buiten de j g ~_
er natie die van het gepleegde onrecht toevallig het slachtoffer
ill was, en de natie die het onrecht had gepleegd. Het recht van ‘
t` [E, andere naties om te protesteeren is nooit algemeen erkend .... i ·­
Indien de Wet der volkeren bindend zal zijn .... dan moet er J . V
Veïälldeflllg komen in de theorie. Rechtsschendingen die vredef;
Eiijçlgjé en orde der volkengemeenschap zouden kunnen verstoren,,=t
moeten behandeld worden in overeenstemming met het straf? ~
recht. Zij moeten beschouwd worden als een schending van? g V
het recht aller beschaafde volken op handhaving der gesteldef _
wet .... Afgezien van het behoud van het nationaal karakter;
is er geen kostbaarder bezit voor alle beschaafde volke·n, groot "
en klein, dan de bescherming dier wetten die andere natierg
dwingen te leven naar de beginselen van recht en niensehegg
ll l1ll~:heid_” ,
sllilï '
Het is makkelijk gezegd dat wie de heerschappij van het `·
geweld in het internationale leven verwerpt geen andere keuze
heeft den die Vêlll de lïeeYSCllaDDil der wet, vastgesteld en
gellandllaafd door alle beschaafde volken, maar liet is nog
llllttli . heel iets anders ze in te voeren. De taak, de_t-oepassing van _
dit beginsel uit te werken, en de medewerking der beschaafde
wereld te verkrijgen om het tot practische werkelijkheid te ~
lj i gfe. maken is niet het werk van een blauwen Maandag. Het kan
evenwel zijn nut hebben enkele overwegingen over dat onder-
l‘ ëf werp te berde te brengen.
Eigenlijk is het probleem in de internationale spheer het- -
zelfde als dat in den staat. rVaar de samenleving nog heele- ~
' jïf maal niet georganiseerd is, zooals bijvoorbeeld in sommige
streken van Australië of in het West-Amerika der eerste _ g
l ig?. kolonisten, bestaat de eenige waarborg voor leven, vrijheid `
en onafhankelijkheid van den enkeling in zijn eigen vermogen
jl gl, om zich te beschermen tegen de listigen en de sterken. Maar `
ij le, een algemeene bewapening op eigen hand was kostbaar, ge-
vaarlijk en niet afdoende, ofschoon ze zeker verre te verkie­ g
t l ZCH Was boven algemeene OnCle1‘WerDing aa·n de ongebreidelde ~ '
tl tyrannie van de sterksten. Deze staat van zaken duurde vo·ort
ll; totdat de heerschappij der wet het individu tot bescherming A ;
fi en de samenleving tot voogdij strekte, in plaats van bevvape­ ‘
ning der individuen op eigen hand. De wet is een samenstel g
l l . .. ‘
l ï ‘
èl ­ , t of
ll " ~
ll
lil] .­ Q. L