HomeDe strijd voor het rechtPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

V . 23
Q king te stellen, zoolang het de verantwoordelijkheid niet op
zich neemt voor zijn eigen nationale politiek. En dat zal niet
gebeuren zoolang de groote natiën der aarde het Duitsche
` volk niet aan het versta·nd hebben gebracht dat zij nimmer
E f zulk optreden zullen dulden als de schending der Belgische
_ neutraliteit, en dat zij vastbesloten zijn, heel de wereld door,
nationale vrijheid (ook die van het Duitsche volk) en publiek
, recht te handhaven door tezamen zich met overweldigende
l kracht te keeren tegen ieder die dat recht en die vrijheid
‘ zouden aanranden.
., , Veertig jaar geleden zei Gladstone: ,,De grootste overwin­ ` .
ning van onzen tijd zal de huldiging zijn van het publieke recht j
- 1 ‘ als het heerschende beginsel der Europeesche politiek? Wij r
; zijn nu nog niet veel nader tot dien staat van zaken. Toch was
` het misschien de meest gewichtige daad uit die onheilzwan-
, gere dagen van de eerste Augustusweek 1914 dat Groot-
‘ Britannië zich in den oorlog mengde ter verdediging van de
` heiligheid eener internationale overeenkomst. Pitt verklaarde
Frankrijk in 1793 den oorlog omdat, naar hij zeide, ,,Engeland
-‘ nimmer zal toestaan dat een ander land zich de macht zou
_ ' aanmatigen om naar willekeur een streep te halen door het
‘ E politiek systeem van Europa zooals het door plechtig bezwo-
ren verdragen is vastgesteld en door de goedkeuring der
, lViogendh·eden is bekrachtigd? Meer dan een eeuw daarna
verklaarde het Britsche Gemeenebest den oorlog op volkomen
dezelfde gronden.
De toekomst der wereld hangt evenwel niet van de Geal-
_ lieerden alleen ai. Zij hangt volstrekt niet minder at van de
neutralen. De grondtout in de huidige situatie is dat iedere
staat handelt alsof hij tegenover de rest van de wereld geen
A .»verpliehtingen had. En zoo staan ze dan bij een oorlog, waarin
. - B hun eigen belangen en die 'der beschaving nog wel op het spel
· ­ . staan, rustig toe te kijken als ware het een hondengeveclit,
. waarbij ze het recht hebben neutraal te blijven zoolang hun g
E eigen materieele belangen niet in het gedrang komen. Neutra- ,
liteit is eigenlijk een plichtsverzaking jegens de menscliheid.
ii Ot een oorlog is een strijd tusschen recht en onrecht, tusschen
f vooruitgang en reactie, vrijheid en tvrannie, in welk geval
· neutraliteit, als Mazzini zei, het woord van Cain is. Oi het is
een twist waarbij geen groot beginsel op het spel staat, in
Q, welk geval alle volken behoorden saam te werken om zijn
beslechting langs wettelijken weg door te drijven. ln beginsel
? behooren er geen neutralen, of geen oorlog te zijn. Dit klinkt
Q als een paradox voor ooren die gewend zijn slechts de leer-
Q stellingen van een vergedreven nationalisme aan te hooren, -
, r het is een leer die dikwijls uiterst moeilijk in practijk is te
t K