HomeDe strijd voor het rechtPagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

jr j ·
. ‘
zou zijn in de wereld. Niemand die in de vrijheid gelooft «
wel weuscht de ontbinding van het Duitsch volk. Het doel der
ll lg (feallieerden is niet de verbrek1·ng der Duitsche eenheid, maar
ln .i zij willen het Duitsche volk er toe brengen, en desnoods dwin- . l
gen, een positie te aan·vaarden die gelijk is aan de positie van ­.
alle andere Staten in de gemeenschap der volken. Het is~juist ·
dit streven dat de leiders in Duitschland zoeken te verijdelen li
ll lmet behulp van alle dankbare middelen en listen. Heerschappij ç
ll,_]lg was het doel waarvoor ze zich in den oorlog stortten. Het is _
lljlla het doel dat ze heel den oorlog door vast voor oogen hebben
lllllçl gehouden. Het zal het doel blijven waarvoor ze met kracht en =
list tot het einde toe vechten zullen, wanthet is het levensbloed l
,. van den Prliïïislehen Staat, en de voornaamste steunpilaar der ` ,
lllllll; r autocratie. s et eenmaal bewezen is dat de Pruisische wil *
g gleen wet is, dat hg geen macht is, dan zal het gedaan zijn met `
*,lllt;;,l ~ e vrees waarin ij zijn kracht vindt. i
`Wij behoeven niet in bijzonderheden na te gaan wat het .
minimum der aannemelijke vredesvoorwaarden zou moeten ï
zijn. Zij moetennnatuurlijk waarborgen leveren voor de volko-
men onafhankelijklieid der kleinere Mogendheden. Zij moeten L
evenzeer zekerheid bieden voor de nationale vrijheid der _ - .
groote Staten, want zonder die zouden de eerstbedoelde
waarborgen een wassen neus zijn. Zij moeten de vrijheid her-
geven aan de groepen niet-Duitsche volken die nu in den strijd =
worden gedreven om het Pruisische juk zichzelf en anderen
llillllil nog vaster op de schouders te drukken. Maar dergelijke voor-
z1eninge·n, van hoeveel gewicht ze ook zijn, bieden geen vol-
lllnl doende waarborg dat ze zullen nageleefd worden. Het·is ·
U, daarom van het allerhoogste belang dat de vrede, als het een
rechtvaardige vrede is, steun krijgt in de bekrachtiging van ,
lll l: ralle groote beschaafde Mogendheden. Wij hebben gezien dat
het eenige alternatief is de zege van het geweld of de heer- ‘ '
li l; sehappij der wet. Wil de wereld niet bezwijken onder de ' ` ‘
hegemonie van het Pruisisch geweld, dan moet zij de noodige
A stajïpenldocän om recàitlle doen rägeerenán zijn plaats.tDe ‘
l,l_ oorog iee over uigen ewezen a ver ragen en in er- ,
nationale waarborgen op zich zelf niets waard zijn. Als de X
naties die de vredesvoorwaarden zullen onderteekenen niet l
ill jj . bereid zijn de naleving er van af te dwingen, dan zullen ze ‘
li l ë het papier niet waard zijn waarop ze geschreven staan. Het ,
Prussianisme zal nog niet voor goed verslagen zijn doordat
Duitschland binnen zijn eigen grenzen is teruggedrongen. Het
Prussianisme en zijn oorlogsphilosophie zullen leven zoolang
het Duitsche volk zelf er niet tegen in opstand komt, zoolang .
ä het de autocratie het vermogen laat een beroep te doen op «
het officierencorps en het leger om de constitutie buiten wer- 2 `
ll ?
l ëï "
t .
l y i
lj ê W
E
l gi L
‘ l° ' . '