HomeDe strijd voor het rechtPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

` ‘ 21
_ En het doel van den oorlog als politiek is niet alleen te ver-
‘ woesten, maar te verschrikken en te knechten. Onder de mo-
tieven die het optreden van den Duitschen Generalen Staf
a " beheerschen is lang niet het minste het streven kracht bij te
zetten aan het prestige en de angst die militaire macht en
` __ niets ontziende strengheid de menschen inboezemen.
" Indien Duitschlands regeerders in dat streven slaagden zou
» deze oorlog vergeefs voor de vrijheid zijn gestreden. Dan zal
V g i de wereld het indrukwekkende schouwspel vertoonen van een
,_ . verbond van militaristische Mogendheden, dat reikt van de
· P l Noordzee tot de Perzische Golf, en, onder het oppergezag van
Berlijn, door politieke, economische en militaire traetaten zal
. zijn samengevoegd. Het zal een venbond zijn tusschen de
g · · autocratische minderheid in Turkije, den monarch van Bulga-
. rije, de despotieke Hongaren, e-n de heerschende klassen van
" Pruisen, eenerzijds ter handhaving van hun eigen onbeperkte
i macht tegen het veldwinnen der democratie of den oproerigen
, geest van o·nderdrukte nationaliteiten binnenslands, en an-
f· dererzijds ter bedreiging van het buitenland met een aanvals-
-. . oorlog. Het cement van dien Statenbond zal kracht zijn, zijn
I ­ ;j ` wapen het geweld, zijn doel de beslechting van ieder geschil
r waarbij hij betrokken wordt door met het zwaardspits de
, schikking voor te schrijven, en hij zal niet alleen de sterkste
macht in Europa vormen, maar zijn bestaan zal de autocratie
V in staat stellen aan het Duitsche volk dezelfde argumenten
g voor legerversterking en onderworpenheid aannemelijk te
ä maken, die er in het verleden zoo grif zijn ingegaan, dat n.l.
hun eigen veiligheid berust op hun militair gezag over Mid-
" den-Europa, en dat hun eenige kains op beperking der krijgs-
Q P toerusting gelegen is in de bevestiging eens voor al van het
· overwicht van dien Statenbond over zijn buren. Het ver-
pruischte verstand zal zich makkelijk laten bepraten. Het
· wordt gedreven door de onverbiddelijke logica van zijn ge-
" j " loof in den oorlog. Als het leven een strijd is, dan zal die
#` , , natie gedijen en veilig zijn die vastberaden is en sterk. i
__ , Het hoofddoel der Geallieerden is dan ook duidelijk genoeg.
.`$_· f Zij moeten Duitschlands poging verijdelen om het overwicht
‘ van den Duitschen wil in de beraadslagingen van Europa te
s i V, bevestigen, en een vrede zien te bewerken die het Duitschland
_ i of welk land ook onmogelijk zal maken zulk een poging op-
‘ nieuw te wagen. Dat is ons hoofddoel in dezen oorlog, en de
, bereiking van dat doel het sine qua non van den vrede. Zoo-
" ë lang dat niet bereikt is, zal er geen vrede zijn, en iedere zoo-
genaamde vrede zou niet veel anders dan een wapenstilstand
‘ ë; wezen, te volgen door een hernieuwd conflict waarin ten slotte
ä zou worden uitgemaakt of geweld dan wel recht oppermachtig
, il .
gi
Il
1 ..e.,·<Le:;~ = _ il