HomeDe strijd voor het rechtPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.18 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

jg E E ` E · M E E E E U ‘ E E E ’ »' T
zlïjii - ` ~
in g ’ e .
Mii? : _ ' `
lm zo " ‘
I · t j
K! ` t ~
Pruisische evangelie van het geweld werd in allen deele toe- __
lig ; gepast. Het eenige doel was iedere bron van verzet tegen den
uit t _ Duitschen wil op het Europeesche vasteland te verstikken of _
jggj zt het door terrorisatie tot rede te brengen. Vandaar de verschrik­ o
lj .= ë · kelijke concentratie van de·n eersten aanval o Erankrik en
uit . . D J ­
de verschrikkingsmethoden waarmee hij gepaard ging. Ver- _ --
rgjijj; _ schrikking was niet alleen bestemd om de Belgen te intimi­ `
gjlgjjj deeren, ze moest ook Duitschlands tegenstanders ontmoedi- i
ïfgjjà gen en de neutralen huiverig maken zich in den oorlog te men- , ­ »
A gen aan den kant van de vrijheid. Tot welk succes die politiek ·. · ,
tjjtg ‘ kan leiden is sedert in den Balkan gebleken. Maar het hoofd- '
plan mislukte. Duitschland bleek onmachtig Frankrijk te _
jjjlg, vellen, Calais te bezetten als springplank voor een aanval ~
jjljrlg op Engeland, en de Russische legers te omsingelen. Het bleek r ’ `
ljjljll . .. .. . .. 4
mj; even onmachtig zijn vijanden te isoleeren. De oorspronkelijke ­ ,j
krachten van verzet tegen zijn wil bleven ongeschokt. Het _
hoofddoel der Duitsche politiek, de vestiging van een onbe­‘ i
llïtlzï twiste militaire heerschappij over Europa door de dramati- ·
l¢¢’¥­;, ’ ~
liàiiïz sche overweldiging van zijn buren, als een voorspel tot de
A politiek van- de gepantserde vuist in de ibuiten-Europeesche ‘·
jjgjïáj . wereld, week uit het onmiddellijk bereik van zijn greep. · - i
ê%!jïQE­ Het koos daarom zijn toevlucht tot een tweede plan, het "
verkrijgen van een vrede waarbij het een goede strategische ~
êjjïljjl positie zou behouden voor een anderen ,,verkapten" of open-
lijken oorlog. Dat is de kern van het plan voor een Middel- `
Europeeschen Statenbond. Als ze er dit jaar· niet in slagen,
lim; een der voornaamste geallieerden te vernietigen of de Allian- {
tie te verbreken, hopen de Duitschers toch een zoo groot mo-
gelijken invloedsspheer te behouden, rijk aan bevolking en aan i
jgjät strategische punten. En als binnen die spheer de organisatie g
W op zijn Pruisisch zal zijn ingericht, dan zullen zij het oude
ljj·· . . . r
ti; spel van nieuws af kunnen beginnen, met bewapeningen en ,
verbonden die Duitschland een overwicht aan kracht moeten ‘ ,.
geven om zij·n tegenstanders te isoleeren en tot toegeven te '.·
lil dwingen aan de gepanserde vuist, en als het daarmee de on- ’ l
betwiste oppermacht waarnaar het staat weer niet verkrijgen .. _
lil l. kan desnoods opnieuw op een later tijdstip het drama in scène ïï ‘
wijt ’ . . . . . ­
ja te zetten dat nu op een mislukking is uitgeloopen. In dit pro-
gramma heeft de verschrikking haar aandeel. Aa·nvallen van ‘ l ~
jj luchtschepen op onversterkte steden, een wreede onderzee­ . "
lig; oorlog, de vernietiging van Servië en Montenegro, iedere vorm " _
van genadelooze willekeur, moet dienen om andere volken N
’ en niet alleen andere volken, maar de onderworpen naties en
lj het Duitsche volk zelf, zich tweemaal te doen bedenken, na
den oorlog, voor ze het wagen den Pruisischen wil te weer- ` S
3*+ · . · . ­ · . « ä
~ staan. Oorlog, zei Mirabeau, is Pruisens nationale industrie. Z
«!
jv - . `
ll
ëfl V

ïï ia
V ._ __~,__·;Q¤;al~
, V . . e " * j Ki ‘ ji‘^"`i`" iiii