HomeDe strijd voor het rechtPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

. « J , _ s iiioo ii"
·»»- ­ 19
Zoo hebben dan twintig jaar lang de verbonden Mogendhe-
Q den een hopeloozen strijd gevoerd voor de vrijheid en voor
den eerbied voor het internationale recht als den grondslag
‘ van het Europeesche Staatsgebouw. Tegenover hun voorstel-
ling van een internationale samenwerking plaatsten de Pruisen
M,. een even onwrikbaar geloof in de onvermijdelijkheid van het
‘ ' " conflict. En gedreve·n door hun eigen evangelie dat geweld de
· hoofdbron is van alle regeering en door den drang hunner
` eigen autocratische positie, werden de Duitsche machthebbers
_. _ er onverbiddelijk toe geb-racht iedere kwestie alleen door
`P krachtsvertoon te willen regelen, en toen zij zoodoende er in '
geslaagd waren hun naburen, uit zelfverdediging, tot aaneen-
I sluiting te drijven, trachtten zij alle moeilijkheden op te lossen
door met één bovenmenschelijke krachtsinspanning hen allen
te overweldigen. Zooals de Rijkskanselier het den 4den Augus-
ä tus uitdrukte, Duitschland was bezield van slechts één ge-
‘ . dachte, ,,hoe het er zich doorheen zou houwen."
‘ Het heeft weinig nut na te gaan hoe de wereldbrand verme-
I den had kunnen worden. Het is makkelijk genoeg af te geven
QT op de diplomatie der Geallieerden vóór den oorlog en voor
j de Duitsche politiek verzachtende omstandigheden te ontdek-
g ken. Maar de diplomatieke geschiedenis der twintigste eeuw r
g kan slechts begrepen worden door wie in het oog houdt dat
alle diplomaten gedurende die periode het allermeest vervuld
waren van het gevaar dat er dreigde van Duitschlands stadig
. wassend voornemen het lot der Europeesche volken om te
- smeden met het zwaard, een gevaar dat de oorlog zelf bewezen
C; heeft niet denkbeeldig te zijn geweest. Iedere crisis in Marokko
en in Oost-Europa moet in het licht dier omstandigheid wor-
den verklaard. De wereldstrijd was niet te vermijden geweest
il ‘ door het doen van concessies. Hij had zijn diepsten oorsprong
` . in geest en systeem van het Prussianisme. Tenzij het Duitsche
· `_‘. volk had bekeerd kunnen worden van zijn geloof in het ge-
1, weld, waardoor het mogelijk zou zijn geweest een internatio-
` ­ nale regeling te scheppen op den grondslag van gelijkberech­
’ tigdheid aller beschaafde mogendheden, had de oorlog alleen
kunnen voorkomen worden door den opbouw van zulk een
t j wederwicht van kracht in den rug van het recht dat de Duit-
schers hun aanslag nooit zouden gewaagd hebben. Dat zij dien
opbouw hebben verwaarloosd, daarin hebben alle beschaafde
i Mogendheden, de eene in meer, de andere in mindere mate,
gezamenlijk zich bezondigd. Maar nu komt het er op aan te
zien wat er nog te doen valt om het Duitsche plan te ver-
t ïi ijdelen.
Zoodra de teerling was geworpen, nam de Generale Staf
de geheele leiding der Duitsche politiek in handen, en het
t
E s
g.
i
. l . .