HomeDe strijd voor het rechtPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

` T" er F ‘~ ‘ I ` . ‘ ‘ de jjjj rm
. _ . 17
‘ _ ai te rekenen. Het beantwoordde integendeel het nieuwe
' _ - Duitsche vlootprogram met een versterking van zijn eigen
· ‘ vloot. De Duitsche Regeering zag zich geplaatst voor een
_ ` hachelijk dilemma. De nieuwe legeruitbreiding had niet alleen
< IQ het volk een ondragelijken last opgelegd, waarmee zij het
’ voor onbepaalden tijd slechts kon blijven bezwaren op gevaar
E van een revolutie en de overwinning der democratie, of door
, < r ' een onverbl·0emde invoering van een zuiver militair bes~tuur.
'A Slechts twee andere uitwegen stonden haar open: zij kon met
A Duitschlands naburen tot overeenstemming zien te komen
_ . _ omtrent een algemeene beperking der bewapeningen op grond
_ · van de erkenning dat alle naties gelijkberechtigd zijn, en dat
V ` ‘ recht, rede en onderhandeling, en niet geweld, de toekomst van
Europa en de wereld daarbuiten moeten beslissen; ot zij kon
" eens en voor goed de kwestie door een kraclitproet laten uit-
" maken. De Duitsche Regeering koos regelrecht den laatsten
i weg. Het zou nu staan tusschen oppermacht of val, en het kwam
· nimmer op bij den Generalen Stat dat de oorlog iets anders
A aan Duitschland schenken kon dan oppermacht.
` " Men zag te Berlijn in dat, als de krachtproet kwam. de strijd
' ‘ ' g S _ een Balkanstrijd moest zijn, want dan was men zeker van de
` ­ · ijverige medewerking van Oostenrijk­Hongarije, dat in 1911
-, geen o-orlog om Marokko had willen voeren. De moord op den
, Aartshertog Frans Ferdinand, waartoe naar wel beweerd wordt
de telste elementen onder de Duitsch­Hongaarsche militaire
. partij door oogluiking de gelegenheid hebben geschapen, kwam
. i goed van pas om de crisis te verhaasten. Servië werd tot
zondebok gemaakt. En Servië’s schuld rechtvaardigde de ver-
. wachting dat Groot-Brittannië neutraal zou blijven, ja gaf zelfs _
_ uitzicht op de onbloedige overwinning die gewenseht werd
» _ door den Kanselier en de gematigd-militaire partij in Duitsch-
land zelt. Zoo is het ongewone ultimatum aan Servië te ver-
_ klaren. Door het eisehen te stellen die het in hun geheel onmo-
‘l gelijk aanvaarden kon, en het slechts een tijdsruimte van -18
l uren voor zijn antwoord toe te staan, kon men de Entente in
{ lt . een engte drijven waaruit haar slechts twee uitwegen open-
_ * stonden: oorlog, oi een inwilliging der Oostenrijksch­Duitscl1e
" ‘ j eisehen, waardoor de Middel-Europeesche Mogendheden de -
` onbetwiste heerschappij over den Balkan zouden krijgen. Indien
de Entente Oostenrijk­Ho·ngarije begaan liet in de verovering
F van Servië - hetgeen daarop neer zou komen dat Duitschland
- een goed eind op weg zou raken naar de vestiging van een rijk
_ dat zich zou uitstrekken van België tot Bagdad - en dat nog
‘ wel als antwoord op een ultimatum van Duitschland dat een
bemoeiing der Entente op oorlog zou uitloopen, zou het bewijs
_ zijn geleverd dat de Entente bang was voor een beslissing door
ï­-ï*?`i«2Q;>;;­·- .. ' . , H