HomeDe strijd voor het rechtPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

:‘ '·' `
E 15
. t lier, schreef daarover: ,,Het Duitsche zwaard is in de schaal
{ geworpen der Europeesche beslissing, als een rechtstreeksche
steun voor onzen Oostenrijk-Hongaarschen bondgenoot, en
t _ indirect ter handhaving van den Europeeschen vrede, en bo-
` · venal in het belang van Duitschland en de handhaving van
j" onze positie in de wereld.... De groep Mogendheden, die
_ zoo overschat werd in Algeciras, viel uiteen toen hij geplaatst
werd voor de ingewikkelde probleme-n der vastelandsche
­ . politiek .... Het Drievoudig Verbond is een kracht waartegen
. ~ geen land zich zou laten in het harnas jagen ten bate van
" verafliggende belangen, zelfs indien een handige diplomatie
er toe werd aangewend. Vandaar dat het verloop der Bos-
1 nische crisis metterdaad een eind heeft gemaakt aan de
( isoleerings-politiek". Dat wil dus zeggen: Duitschlands optre-
` · den moest het bewijs leveren dat er geen Europeesch eve·n­
‘ wicht bestond; dat de Duitsche wil oppermachtig was zoodra
het zwaard in de weegschaal werd geworpen; dat geweld,
" niet recht, nog steeds het lot van Europa besliste.
_ _ Niet anders trad Duitschland twee jaar later in de Agadir-
‘ crisis op. Hier gold het een zaak waarbij Duitschland recht-
matige belangen had, en opnieuw trachtte het met oorlogs-
_ dreigeme·nten Frankrijk tot toegeven aan zijn eischen te
` dwingen. Als in 1905 en 1909, was het de bedoeling het bewijs
· ‘ , te leveren niet alleen van Erankrijks onmacht tegenover
l Duitschlands wil, maar ook dat de nieuwe Triple Entente,
j gesloten met het eenige doel Duitschland in het vervolg te
2 beletten de politiek van het vasteland, naar Sir Edward
l Grey’s woorden, te ,,beheerscl1en en voor te schrijven", niet
I bij machte was dat doel te bereiken als het op dreigen met
i oorlog aankwam. Dat de handschoen werd opgenomen en de
_ [ Duitsche Regeering in haar schulp kroop, nadat in een oor-
i logsraad was vastgesteld dat Duitschland voor een oorlog niet
·"‘ gereed was, bracht echter het bewijs dat de zoogenaamde
omsingeling, die Duitschland zoo lang gevreesd had, voltooid
. was; dat wil zeggen, Duitschland was niet langer in staat
` . zijn wil aan zijn naburen voor te schrijven onder bedreiging
I met oorlog. Vandaar de geweldige uitwerking der Agadir-
: I crisis in Duitschland. Spijt al zijn bewapeningen was Duitsch-
' j land onmachtig gebleken met ee·n oorlogsdreigement zijn wil
door te drijven. Het had de hegemonie over Europa verloren. `
Het had ook het vooruitzicht verloren op ee·n ,,richting gevende
en beslissende stem" in de buiten­Eur·opeesche wereld, onder
bekrachtiging van zijn gepantserde vuist. Zijn gansche toe-
komst volgens de Pruisische philosophie stond op het spel, en
daarmee tevens het overwicht der autocratie in Duitschland
· zelf.