HomeDe strijd voor het rechtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

jg schikking bracht geen wrok in Duitschland te weeg voorzoo­ _ `
ver Marokko betrof, daar volgens het zeggen van Prins von _
lj? Bülow Duitschland geen economische belangen in Marokko
had. Maar ze was niettemin een slag voor de Duitsche Re- t
ij geering, omdat ze het overwicht van Duitschland en de Triple '
Alliantie in Europa in gevaar bracht, waarop al haar hoop
voor Duitschlands expansie buitenslands berustte; want de _
getroffen overeenkomst scheen een eerste stap naar een
{jj Fransch-Engelsche Entente, die het Europeesche evenwicht . _
herstellen zou. Het was van het grootste belang dat Duitsch- _ s
land zijn overwicht herwon. Vandaar Keizer Wilhel-ms bezoek ‘
aan Tanger op 31 Maart 1905, een paar weken na Rusland’s {
nederlaag in den Slag van Moekden, en het daarop volgend
ultimatum aan Frankrijk, dat oorzaak werd van Delcassé’s l
aftreden, daar Frankrijk alleen stond. Duitschlands militair
overwicht in Europa was daarmee ·op dramatische wijze den · j
volken kond gedaan, voor de eerste maal sedert Bismarck’s
jij ontslag. De Duitsche historicus Rachfahl drukt het aldus uit:
jj; ,,Daar onder de oppervlakte der Marokko­kwestie de diepste `
en neteligste machtspro·blemen scholen, was het te voorzien, -
dat ze uit zou loopen op een krachtproef van den eersten
n rangf’ l
Toen op de Conferentie van Algeciras in 1906 Duitschland,
in weerwil van zijn ,,schitterenden helper" Oostenrijk­Hon­ ~ · _
{jj; garije, er niet in slaagde te krijgen wat het had gehoopt, j
uit waren de Duitsche machthebbers gesterkt in hun overtuiging i
dat de traditioneele Pruisische methode de ware was, dat ;
jv? conferenties slechts sta­in-den-wegs waren, en dat Duitsch- E
­ lands toekomst alleen van eigen kracht afhing. I
. Zoo werd dan een nieuwe Vlootwet ingediend in 1906, alle i
voorstellen tot beperking der vlootuitbreiding verworpen, _
hij Duitschlands deelneming aan de Haagsche Conferentie van
1907 afhankelijk gemaakt van de inwilliging van zijn eisch .!•·
nii door de andere Mogendheden dat het vraagstuk der bewa-
peningen niet ter sprake zou worden gebracht, nog een andere _
jr,. Vlootwet aangenomen in 1908, en voor de tweede maal een · ~_
jjiljlt poging gewaagd om door krachtsvertoon de schikking van l
till; een internationaal pro·bleem naar Duitschland’s wensch af te ,I
jij; dwingen. ln dit geval werd, in strijd met een verdrag van ‘ j
1870 dat het wijzigen van internationale overeenkomsten ver- ‘
"il bood tenzij alle betrokkenen er in toestemden of de oorspron­ (
kelijke onderteekenaars er op een conferentie toe besloten,
ml; het Bosnische vergelijk van 1878 door Oostenrijk­Hongarijle,
lj · van Duitschland gerugsteu=nd, voor nietig verklaard, en e
daaropvolgende verwikkeling beëindigd door een Duitsch , l
ultimatum aan Rusland. Prins von Bülow, destijds Rijkskanse- ,
lia ·
lE
jj 1 .
'iëë ` .
llllï
, "

j i ‘