HomeDe strijd voor het rechtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

iï_"‘;_;_ï, `g,Q|j»,=: 1* , ‘ ·
" ` 13 · .
gl- Ii _ » zij Bismarck in staat Oostenrijk­Hongarije aan zich te ver-
‘ ;_ V 1 · plichten door het Bosnië en Herzegowina af te staan en zoo-
` - Q. doende den weg te banen tot de Dubbele Alliantie tusschen
[ Q Duitschland en Oostenrijk-Hongarije, die in het volgende jaar
” j ° tot stand kwam. Drie jaar later werd Italië door handige `·
­ _ gw ­. ` `intrigues tot toetreding bewogen, e·n daarmee kreeg het over-
­. V. · j wicht der Trip·le Alliantie over heel Midden- en West-Europa,
- f waarop het gansche stelsel van Bismarck berust, ten langen
e E j _ leste zijn gewenscht beslag. Frankrijk was geïsoleerd en
1 F · Z machteloos.
- . · Maar na die successen beschouwde Bismarck Duitschland
’ ‘ als voorloopig verzadigd. Doch niet de jonge Keizer die, beter
T al misschien dan Bismarck op zijn ouden dag het kon, besefte
- " hoe Duitschland zich ontwikkeld had. Zijn levensdroom was
- ·c de rol van Bismarck te spelen op een ruimer tooneel, dat
V _ ~ der wereldpolitiek. Zijn methode was de traditioneele methode
. zijner voorvaderen. Bij zijn troonsbestijging richtte hij een .
` proclamatie tot het leger die drie dagen voorafging aan de
j ‘ proclamatie tot zijn volk. In een openbare redevoering ver-
_ er ` l klaarde hij dat de regeering der Hohenzollerns hierop neer-
_, kwam: ,,Slechts één is meester in het Keizerrijk, en een ande-
" ren zal ik niet dulden."
Zijn buitenlandsche politiek beschreef hij in deze woorden:
~ ‘ ,,Voortaan moet er niets in de wereld worden beschikt zonder
‘ tusschenkomst van Duitschland en den Duitschen Keizer", wat,
er volgens de juiste opmerking van een Duitsch schrijver, be-
‘ l teekende dat ,,voortaan geen besluit, waarover en wanneer
[ ook, mocht genomen worden zonder dat Duitschland het aan-
gaf en doordreef." Het middel waarmee dat doel moest wor-
. den bereikt was het eenige waar Pruisen begrip van heeft:
‘ · het gebruik van geweld i·n de diplomatie, of oorlog. Duitsch-
U land, dank zij de Triple Alliantie, vreesde geen mededinger
, in West-Europa. Het was er inderdaad in staat om besluiten 4
‘ _ - ,,aan te geven en door te drijven." Maar niet buiten West-
_ Europa, in de wereldpolitiek. Vandaar het geweldige vloot-
. 1 program dat in 1898 werd opgesteld en bestemd was om de
· Duitsche machthebbers de middelen te bezorgen die ze be-
i. hoefden. ‘
‘ » Deze politiek moest wel invloed hebben op Duitschlands
buren. Groot-Brittannië begon de gevolgen te voelen van de
i Duitsche vlootwetten van 1898, 1900 en 1902, die een vloot
il moesten scheppen grooter dan de toen bestaande Britsche
l marine. Deze onomwonden bedreiging voerde tot de toena-
l deri·ng tusschen Frankrijk en Groot-Brittannië, die haar be-
l- kroning vond in de vereffening der Anglo-Fransche geschillen
_ ‘ i in de Noord-Afrikaansche overeenkomst van 1904. Deze
' ‘ ~ïZi.[ ,*... - . .·‘