HomeDe strijd voor het rechtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

I `~· .
hoogen trap van beschaving staat, dan is wel zeker dat we , ,
die beiden evenmin kunnen missen in de internationale spheer, ‘ ./Y >· I ‘t >
j waarin vele staten nog uiterst achterlijk zijn. De Pruis heeft ~' ·
volkomen gelijk met zijn kijk op Europa en de wereld als een · ’
chaotischen strijd van belangen; die niet langer is aan te zien. ` I `
Maar ten onrechte komt hij t·ot de slotsom dat bruut geweld, _ l,_ __
ik beliohaamd in éé·n oppermachtigen wil, het eenige middel is _ Q
om er een eind aan te maken. Als we ons geloof in vrijheid _ t .;
jgï en verantwoordelijkheidsbesef getrouw blijven, dan moeten we A ,· 7
niet alleen antwoorden dat de wet, niet het geweld, de »
oplossing brengen zal, maar wij moeten wilvaardig alle lasten E I _ , ,
jj - en verplichtin·gen op ons nemen die noodig mogen blijken om J ­
dat beginsel te verwezenlijken. Anders zal in de internationale . Q ,
spheer, zoowel als in den staat, het Pruisische systeem het r
moeten winnen. De liberale Mogendheden, met de zelfzuch­ , ..
tige behartiging van eigen belangen vervuld, hebben dien , ,
plicht tot nu toe verwaarloosd. Vandaar de oorlog. Voor we _ ‘
tg verder gaan zullen we goed doen de ontwikkeling der ge- ~
beurtenissen na te gaan, om te to·onen hoe het gemis van ge- ·
meenschapsgevoel onder de volken den wereldkrijg heeft i ~ >
teweeg gebracht. ‘ V
jj; , ,
Wij hebben gezien dat de Pruisische leer de kern is van
de heerschappij der Hohenzollerns. Zij werd met succes in . ·
jl'§ toepassing gebracht door Frederik den Groote, Zij werd met ­
nog grooter succes in toepassing gebracht door Bismarck. De aa
Liberalen hadden getracht een vrijwillige vereeniging der ­ j
Duitsche staten op democratischen grondslag tot stand te |
brengen, maar de tegenwerking va·n zelfzucht en o·nverschil­ '
ligheid was hun te sterk, en het Duitsche volk had er onver­
lijf mijdelijk voor te boeten. Bismarck gaf het eenheid, maar tegen ~ .
W? betaling van zijn vrijheid, want hij dwong het in alles te bui- ,·
gen voor den eigenmaohtigen Pruisischen wil. Hij maakte
jij tegelijkertijd een einde aan het Europeesch concert. Evenals ­ i
hij de Duitsche Confederatie oploste door Pruisens deelneming `
aan haar beraadslagingen te staken, waarmee hij den eersten A A
jj]: stap deed tot de onderdrukking van alle verzet tegen de ge- ·· .
welddadige aaneensmeding der Duitsche Staten o·nder de
_ mokerslagen der Pruisische legers, zoo maakte hij `ook een r _
. einde aan de vage voorstelling eener Europeesche eenheid, `
ui; die van 1815 ai had voortbestaan, door het Europeesche .
systeem te baseeren op het militaire overwicht van de Duit-
sehe macht. De Berlijnsche Balkan-Conferentie van 1878 was j
eigenlijk een stap in die richting. Zij t·oonde hoe machtig het [
overwicht was dat Duitschland door de gebeurtenissen van
1864 tot 1870 had weten te verwerven. Tegelijkertijd stelde t i
l x~ t t
jl! t i
»,|:
Ie. .
nl .
El
«