HomeDe strijd voor het rechtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

jl · U t .. ‘ j
l` 1
‘ 10 ,
dat de eenige waarachtig menschlievende oorlogvoering een
onmeedoogende hardheid vereischt."’ Wij hebben het onver-
jj mijdelijk resultaat dier leerstellingen aanschouwd. De met -
berekening uitgevoerde verwoesting van België, de gruwelen
van Leuven, Aerschot en tallooze andere steden, het bombar­ j
deeren van onversterkte plaatsen van uit zee of uit de lucht, .
het in den grond boren van volle passagiersbooten, de Ar-
meensche moorden, niet als bijkomstige incidenten eener mi-
litaire operatie, maar met het weloverwogen doel het vijan- ;
jjj delijk verzet te overmeesteren door ondragelijk lijden en ­ j
ongeluk te brengen over een zoo groot mogelijk deel der
il bevolking, al die daden volstaan om ieder die vrijheid en ' V
gerechtigheid liefheeft het Pruisische evangelie uit den grond ._
van zijn hart te doen verfoeien. Zelfs indien het mogelijk ware `
op zijn Pruisisch de wereld tot eenheid te brengen en een
Qi einde te maken aan den georganiseerden oorlog, dan zouden
de nieuwgewonnen vrede en orde voor de volkeren hun _,
je slavernij beteekenen, die de voornaamste drijfveer van het i ` _
menschelijk karakter zou breken, en de wereld zou worden
opgevoed in de leer dat de menschheid baat vindt in leugen,
bedrog en onmeedogende barbaarschheid. Het is misschien ­~ ­
jjj mogelijk een wereldrijk te scheppen naar die beginselen indien
de menschen laag en laf genoeg zijn om er zich aan te onder- i
lt; werpen, hetgeen de Belgen getoond hebben niet te zijn. Maar j
zoo ze dat waren, dan zou het een rijk worden dat als eertijds ‘
Xerxes’ Perzië, en Egypte, en het Rome van den Keizertijd, {
jjgj ten val zal komen door de geleidelijke verslapping van initia- ,
tief en verantwoordelijkheidsgevoel in de volken die zijn gezag _
erkennen. _ .
Voor wie in de vrijheid gelooft, is de wereld niet een
worstelperk, maar een familie van volken, zelfzuchtig en twist- -
ziek misschien maar toch onafscheidelijk verbonden door een
allen gemeenzaam menschbesef en door het bewustzijn dat
jjjj slechts door samenwerking hun gemeenschappelijk levensdoel - _
jijj te bereiken is. Vo-or wie zoo denkt kan internationale ee·nheid
en vrede niet verkregen worden door de vernietigingder
jij; vrijheid van beschaafde staten, maar door een versterking I ‘
lj; van der volken verantwoordelijkheidsbesef voor de belanigen j
lêä der menschheid, en door een gestadig meer toegepaste vereffe--
ning van internationale problemen volgens de beginse·len van_ j ‘
jj recht en rede, en niet naar de wil van den sterkste gebiedt.
De liberale Mogendheden hebben dan ook haar bijval betuigd
`j ‘ met voorstellen tot het houden van internationale co·nferen­ ‘ ‘
ties, tot een algemeener toepassing van arbitrage, en de ont-
jg wikkeling van het volkerenrecht, tot een algemeene beperking «
der bewapeningen, alles ter bevordering van onderlinge waar-« j
Tlh
jl »
ill .
jï I
gij (

i;