HomeDe strijd voor het rechtPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

' .. , _ V
' te betalen. Zooals Professor Lamprecht in Augustus 1914 het
i '· ‘ uitdrukte: ,,Na bloedige overwinningen zou de wereld gene-
f ^ zen- door haar Germanisatie". Dat wil zeggen, na het verlies
_ "O van hun vrijheid zouden de volken de zegeningen ontvangen
i` van een goede organisatie, van een degelijk en genadig be-
O jïl i stuur, van opera’s, en van al wat de Pruisische kultur nog
A . verder vermag te schenken. En toen de oorlog werkelijk
. kwam gevoelde iedere echte Pruis een ·on·geveinsde vreugde.
i_ , Onderhandelingen en diplomatie zijn van die kunstgrepen die
j hem niet aanstaan. Hem is het beter te moede als de zaak
.. " rt _... eerlijk en rond kan worden uitgevochten op het slagveld, waar
t g moed en vaardigheid de beslissing brengen en de politici geen
- · praats meer hebben, en met hart en ziel werpt hij zich in den
' strijd. Om verlies en lijden geeft hij niet. Het woord van
Bernhardi, ,,V/`ereldmacht of verplettering" is niet de uitdruk-
” = ~ king van zelfzuchtige ambities; het is het weze·n, de kern der
i { _ Pruisische levensleer. Het eenige dat waarde heeft, is macht.
- ­ Waartoe geschillen bijgelegd, waartoe uit den treure met
~ T _ anderen onderhandeld? Liever alles voor de oppermacht ge-
‘ ` waagd in één heldhaftigen zet, om te winnen of te vallen.
. Voor wieheeft leeren leven naar de beginselen der vrij-
heid is de Pruisische theorie der internationale betrekkingen,
_ _ hoe heldhaftig ze ook klinken moge, niet minder ergerlijk dan
. ` de Pruisische theorie van den waren regeeringsvorm. Want
O; · zij breekt de veer die in den mensch het raderwerk beweegt,
. A dat hem tot vooruitgang drijft. Het Duitsche oorlogsboek be-
, ` O » weert o.a., dat ,,een oorlog die met kracht gevoerd wordt, niet
uisluitend tegen de combattanten van den vijandelijken staat
_ en de door hen ingenomen posities kan gericht zijn, maar dat
gs . hij evenzeer zal en moet ten doel hebben de vernietiging van
_ al de intellectueele en moreele krachten van dien staat." En
[ _,,» de bedoeling dier woorden is dat de oorlog den geest der
_ burgerlijke bevolking breken moet, ze moet terroriseeren,
" ° vernederen, tot wanhoop drijven, tot ze begint te beseffen dat
verdere tegenstand nutteloos is en dat alleen onderwerping -
rl. i aan den wil van den sterkere hem ondragelijk lijden kan
besparen.
_ O. Verder brengt die theorie een volslagen minachting mee
O __ voor de rechte·n van anderen en een verstomping van alle
" . " gevoelens van menschelijkheid en eer. Ditzelfde oorlogsboek
f _ waarschuwt den officier in het bijz-onder tegen het gevaar dat
ri O hij zich door overweginge·n van menschlievendheid zou laten
O misleiden: ,,Door een grondige studie der krijgsgeschiedenis
* zal een officier in staat zijn zich te hoeden voor overdreven
menschlievende begrippen; zij zal hem leeren dat oorlog niet
te voeren is zonder een zekere mate van hardheid, of liever