HomeDe strijd voor het rechtPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

g 8 _« ’_l nl
jl verzet. Het doel dier bedreiging is niet uitsluitend concessies `
al te verkrijgen, maar voornamelijk het bewijs te leveren dat, l '· ·
wa-nneer het er op aankomt, de Pruisische wil oppermachtig is, E er
j` omdat niemand hem zal durven weerstaan. De eischen zijn _ "
`, . gewoonlijk gematigd, maar hoofdzaak is dan ook dat ze worden ‘
Q ingewilligd niet omdat ze rechtmatig of redelijk zijn, maar uit gl s
`,.» vrees voor de gevolgen eener weigering. De Pruis vindt er A t
g niets onbehoorlijks in aldus zijn slag te slaan, als hij zijn kans .
il schoon ziet. Iedere andere staat handelt immers net zoo? Het . H V
zal in het verpruischt gemoed n­ooit in vollen ernst opkomen >
Q. dat andere volken niet bezield zijn van dat louter zelf- __ _,,.
Q beoogend nationalisme dat het Pruisische volk bezielt, en dat ~ ' E
‘ verbonden, of overeenkomsten, of diplomatieke onderhande- _` U
lingen, of betuigingen van eerbied voor het volkerenrecht tot ‘ .
. iets anders zo-uden kunnen dienen dan om er, ten koste van
fi een ander, op een lang beloerd ·oogenblik nationale munt uit * ~ ,
g te slaan. ‘ ."
ï Getrouw aan deze philosophie verwerpt de Pruis alle voor- ­ ‘ ­
{ stellen die de vriendschap onder de volken zoeken te hand- » a
_ have·n door middel van conferenties, overeenkomsten, arbi- · `
[2 trage en wat dies meer zij. Hij vindt dat allemaal hersen- .
l; schimmen, droomen van -onpractische dwepers, die het wer-
kelijke leven niet willen zien zooals het is, of van lafaards die 4 _
lj het zoeken te ontloopen. Het leven is een oorlog, en een .
,1 oorlog die gevoerd moet worden volgens alle regelen der Q I
M kunst. Hij gelooft dat het niet door zulke middelen is dat .
lg; Europa en de wereld ooit tot orde en vrede zullen gebracht V ‘ i
lig worden; dat kan Duitschland allee·n of een machtigen erfge--. r __
t naam der Pruisische geweldkultur, door de schepping van _
i, _ zoo’n overweldigend militarisme, dat geen andere staat een g
` oorlog meer zou kunnen wagen. Europa en de wereld zullen _
slechts tot eenheid komen door de zelfde middelen waarmee
ig; Pruisen van Duitschland een eenheid schiep, en dan, en niet _ g _
,y eerder, zullen de bewapeningen verminderen, want dan zal ‘ ‘
het geen nut meer hebben ze vo·l te houden. Het was deze
gedachte die schuil ging achter het woord van Generaal von rl. t
,g' Moltke tot den Koning der Bel­gen in 1913: ,,11 faut en finir".‘
lg; Deze principes voeren regelrecht ten oorlog. Dat niet te _ `.
fi willen zien zou lafheid of domheid zijn geweest, en de Duit- _
schers hebben hun geloof in den moed en in den oorlog niet ' . `
, beschaamd vóór de wereldkrijg uitbrak. Men kon het Jan F _
Alleman in Duitschland hooren beweren, dat het hun een if
li millioen aan dooden zou kosten, dat militaire overwicht te `
_; winnen dat voorgoed een einde zou maken aan den Euro- Q
{ peeschen bewapeningswedstrijd en Duitschlands wil de ·opper-
macht zou schenken, en dien prijs waren de Duitschers bereid 2
llï o _ à__
i ‘ . . r .j `