HomeWaarom Engeland België te hulp gekomen isPagina 7

JPEG (Deze pagina), 729.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 10.07 MB

5
antwoord, terwijl Duitsehland, gelijk uit het Belgische Grauwboek
blijkt, aan de Belgische regeering, door middel van den Duitschen
gezant te Brussel, de verzekering gaf, dat Duitscliland zijn ver-
plichting, in 1911 en 1913 nopens de onzijdigheid van België op· icuw
aangegaan, zou nakomen. Maar op 4 Augustus werd door l)uitsch­
land te kennen gegeven, dat het België’s onzijdigheid met kon eer-
biedigen, maar dat het bereid was te belooven, dat het geen Belgisch
_, grondgebied inlijven zou, na den oorlog, na tevoren, op 2 Augustus,
aan België te hebben verklaard, dat het België’s onzijdigheid
bedoelde te schenden en België " als een vijand ” bejegenen zou,
Ji ` indien het weerstand bieden mocht. De staat van zaken was
derhalve deze : Frankrijk had zich tegenover Engeland verbonden
° België niet te zullen binnenrukken vier dagen voor de beweerde
wetenschap van Duitschland, dat het in F rankrijk’s plan lag het
j grondgebied van België te schenden. Wij weten, dat Frankrijk
onbekwaam was door België te rukken, al wilde het zulks doen.
j Alle Fransche militaire plannen waren van defensieven aard.
j Hadden Fransche legers de Belgische grenzen overschreden om in
België door te rukken, dan zouden de legers gestuit wezen op een
onneembare reeks van Dnitsche vestingen.
Er bestaat nog maar één mogelijk verweer voor Duitschland’s
rechtsschennis, en dat is dit: Belgie noodigde Frankrijk uit, ein
Duitschland voor te zijn bij de bezetting van Belgisch grondgebied.
Indien Belgie dat gewild hadde, had het, naar ik onderstel, het
l traktaat hebben kunnen opheffen, hetwelk in Belgiéys belang was
aangegaan. Maar België wilde zulks in geenen deele doen. Volgens
het aangehaalde geschrift had Bel gie aan Frankrijk een overeenkomst
voorgesteld, waarbij het " aan Fransche troepen geoorloofd zou zijn
België binnen te rukken." Het tegenovergestelde was waar.
j Frankrijk had verklaard, dat het onder geenerlei omstandigheden
de onzijdigheid van België schenden zou, tenzij er van Duitseh-
land’s zijde een inval mocht plaatsvinden. Dan bood Frankrijk
aan, om vijf legerkorpsen te zenden, teneinde dien inval te keeren,
li terwijl wij (Engeland) bij dezelfde gebeurlijkheid, aanbeden
* Frankrijk’s optreden langs diplomatieken weg te steunen. België
A weigerde het een en het ander te aanvaarden* op grond, dat Belgie’s
_ betrekkingen met zijn naburen uitstekend waren, en dat er geen
; reden bestond, om hun ooginerken te verdenken. Tegelijkertijd
F verklaarde België zich bekwaam, om een Franschen inval te keeren.
j Eerst toen de Duitsche inval had plaatsgevonden, riep Belgie den
Zie VVitboek No. 151.
j.
U
l