HomeWaarom Engeland België te hulp gekomen isPagina 5

JPEG (Deze pagina), 645.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 10.07 MB

E
· • ..
. Waarom Engeland Belgie te

i hulp gekomen is.
~?
ë
*, EEN belangwekkend staaltje van•de wapenen, door de Duitsehers
e‘ gesmeed in hun woorden-veldtocht, wordt verstrekt in een zon-
j derling vlugschrift, beti.teld: " De waarheid betreifende Duits<·h­
land; Feiten nopens den Oorlog.” * Het ligt nu voor me, en is
j blijkbaar bestemd voor het Amerikaansche volksoordeel, waarop
het zich beroept, ook o.a. wegens onze behandeling der Ameri-
kaansohe schepen in den oorlog van 1812, en met aanhaling der
kostbare wandaden der Alabama. De " waarheid” lijkt niet het
f hoofddoel van dit geschrift; en, wat de " feiten " betreft, er
j wordt, tenauwernood één enkel feit meegedeeld niet de noodige
j bescheiden, om het te staven. De lezer moet maar het woord van
, den schrijver voor het " feit ” aannemen, of dit verwerpen.
Wanneer de lezer evenwel " feiten ” voorgezet krijgt als deze : dat
de Engelschen in 1911 " 160,000 man aan de kusten saamgetrokken
j hadden," om die terstond desnoods naar Antwerpen over te brengen,
en dat, in hetzelfde jaar, " Engeland en Frankrijk vast besloten
i waren de onzijdigheid van België niet te eerbiedigen," dan mogen
· wij ons afvragen, of een schrijver, die aldus opzettelijk valsehe
j beweringen vooropzet, wel de man is, om een politiek pleit naar
j waarheid uiteen te zetten. Laat mij daarom kortelijk nagaan, hoe
I hij Duitschland’s verdediging van zijn inval van België op zich
W neemt, dien inval, welke de cïux oplevert, waardoor de zedelijke
“ beteekenis van dezen oorlog grootendeels moet worden getoetst.
j °‘ Verdediging ” is hier nochtans het goede woord niet. Duitsch-
land’s verkrachting van zijn eigen verdrag wordt niet verdedigd.
j Zijn pleit komt neer op een grove herhaling van het oude pleit van
E den dwingeland: noodzaak. " De Duitsche Generale Staff zegt
de parntletschrijver, " was genoopt zich dezen doortocht te ver-
¥ schaffen, teneinde niet te behoeven den vijand te ontmoeten op het
j meest ongunstige terrein.”
L * De Nederlandsche uitgave van dit geschrift is betiteld " De Waarheid
· over den Oor1og."
. IQ
i
O