HomeWaarom Engeland België te hulp gekomen isPagina 12

JPEG (Deze pagina), 595.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 10.07 MB

10
tijdige mannen of staten zou willen verklaren, dat wij ongelijk l
hadden, door zulk een beleid af te wijzen 'ë*
Ten slotte, nog een woord : ‘° De Duitsche troepen,” schrijft de
painfletschrijver, " zullen, met hun ijzeren tucht, de persoonlijke
vrijheid en de eigendommen der burgers in België Weten te eer-
biedigen, gelijk zij dat in Frankrijk deden, in 1870." Laat het
afgrijslijke verhaal van neergebrande steden, kerken en open- '
bare gebouwen; de verbeurdverklaringen; het doodschieten van .,
burgers ; het grootscheepsche beboeten ; het algemeene plunderen
van particuliere eigendommen; het inbreukmaken op particuliere X
rechten-Waardoor een somber spoor van algemeene ruïne door den _
overweldiger van België is achtergelaten-laat dat alles het antwoord
leveren. Op de hoofden van dit kleine volk, vvelks eenige fout het
was, dat het Belgische land lag op den “ gemakkelijksten en spoedig-
sten weg" naar Parijs, heeft Duitschland, met terzijdeschuiving
van de letter en den geest der Haagsche Conventie, de üolen uitge-
' stort eener razernij, gelijk geen hedendaagsche oorlog haar ooit
gekend heeft. Laat de wereld oordeelen, of zulk een roekelooze _
misdaad ooit jegens een onschuldig volk is begaan.
‘*‘ Lees deze verklaring (zie Blauwboek) op de Haagsche Conferentie l
van 1907 afgelegd: " Z.lI. de Duitsche Keizer, Koning van Pruisen `
( en 43 andere vorsten) hebben besloten de volgende Conventie aan te gaan :
1. Hier eno;~memzn·:1> vm onzmmem Smrnrr rs oxscrrimomm. 2. Aan
oorlogvoerenden is het verboden, om troepen of konvooien van oorlogs-
behoeften of legerlvenoodigdheden, door het grondgebied van een onzijdige
mogendheid te vervoeren? Krachtens art. 24 kan elke mogendheid zich
onttrekken, door één jaafopzegging. A
E
3;
LONDENZ DRUK VAN WH. FLUWES AND FUNS, LIMITED.