HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 9

JPEG (Deze pagina), 591.60 KB

TIFF (Deze pagina), 4.91 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

«
E
l
7 l
1 gaande, dat de overige acht-negenden zoo
werden verdeeld, dat de minder gegoede klassen l
i niet bijzonder te lijden hadden. Brood eischt
daarenboven niet meer dan ongeveer één-zesde
van wat in der Duitsche arbeiderskringen - l
aan voedsel wordt besteed. Maar-vvij
, moeten er in dit verband verder op
`vvijzen dat bijna de helft van de rogge in
tl Duitsohland verbruikt evenzeer werd ingevoerd
v en zulks bijna uitsluitend van uit Rusland. De
i vraag naar rogge was met groote sprongen
opgegaan. bijna uitsluitend voor het mesten van
, varkens in de noordelijke streken en het was
[ hieraan meer dan iets anders toe te schrijven dat
het vleescliverbruik per hoofd op zoo bevredi-
` gende wijze was gestegen. Toen nu de oorlog
i uitbrak, was het klaar als de dag dat men, of
" zeer spoedig tot het slachten van een buiten-
‘ gewoon groot aantal varkens zou moeten
overgaan-wat zou neerkomen op goedkoop
varkensvleesch in den beginne en duur
4 varkensvleesch naderhand-of aan ander
l varkensvoer moest zien te komen. Rogge
was geenzins het éénige voedsel dat moest
worden afgeschreven. Voor hetzelfde doel-
het mesten van varkens-maakte Duitsohland
gebruik van enorme hoeveelheden mais, een
graansoort die zij zelve zoo goed als heelemaal