HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 7

JPEG (Deze pagina), 553.89 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

5
i niemand kunnen ontkennen. Wel is Duitsch- l
land gedurende den oorlog bij lange na niet in
staat geweest om genoegzaam in eigen voeding
te voorzien, maar zij is hierin heel wat beter
geslaagd dan met ons land (Engeland) het geval l
zou hebben kunnen zijn, ware onze zeemacht,
als die van Duitschland, van de zeewegen
verdreven geworden.
Volkomen bekwaamheid om zichzelve op het
v stuk van voeding te bedruipen laat zich echter,
4 in het geval van een land van Duitschland’s
grootte en natuurlijke hulpbronnen, niet wel
g met een grooten uitvoerhandel vereenigen.
Een natie die uitvoert moet hiervoor invoeren,
l bij wijze van betaling, terug ontvangen; komt
hierbij, zooals van wege Duitschland in de
« laatste jaren geschiedde, dat kapitaal in het
` buitenland werd belegd, dan zullen de renten
‘ van dat kapitaal moeten worden ontvangen
j in de vorm van invoeren. Deze invoeren
Y bestaan, in Duitschland’s geval, onvermij-
l delijk en voornamelijk, uit ruwe pro-
dukten en voedingsmiddelen. Ook geeft de
aanwas van bevolking, die het noodzakelijk
gevolg is van voorspoed door handel in het leven
geroepen, een spoorslag te meer aan de neiging
tot invoer.