HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 6

JPEG (Deze pagina), 580.80 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

4
uitgestrekte kolen en ijzerlagen voort. Maar l
‘ de staathuishoudkundige voorlichters der
Duitsche Regeering hadden de door Engeland
opgedane ervaring vóór oogen, als waarschu-
wing zoowel als voorbeeld; hoe groot ook hun
verlangen om de nijverheid te bevorderen mocht
zijn, ontveinsden zij zich niet dat de landbouw à
er niet aan mocht worden opgeofferd.
Het keizerrijk begon zijn loopbaan met een Q
Pruisische voorkeur, de voorkeur van den
groot-land-bezitter en deze voorkeur werd i
bevestigd door den invloed der landbouwers ,
onder de kiezers, menschen in wier handen zich l
nog steeds twee-derden van den Duitschen Z
bodem bevond. De Duitsche Regeering is er l
mitsdien op uit geweest, de belangen van de
nijverheid en die van het landbouwbedrijf
gelijkelijk te bevorderen; om landeigenaren en
boeren door het instellen van invoerrechten op
graan te beschermen en de verbetering van agra- ,
rische toestanden op allerhande wijzen in de
hand te werken, terwijl zij er tegelijkertijd op
bedacht was, middels tarieven en subsidies, een E
grooten uitvoerhandel in bewerkte grondstoffen
te scheppen. Dat deze politiek van het in
aanzien houden van den landbouw in ruime
mate met succes bekroond werd, zal nu wel