HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 45

JPEG (Deze pagina), 612.69 KB

TIFF (Deze pagina), 4.87 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

43
Yi talrijk waren de gevallen van overtredingen der
j bepalingen door de bakkers, dat de stedelijke
· E rechtbank in een groote stad als Frankfort den
. ‘ geheelen Woensdag aan de behandeling van
I zoodanige zaken had te wij den, totdat de Regeer-
` Y, ing aan de Ambtenaren van het O.M. opdroeg,
i ze zelf en summierlijk af te doen.
i Niet alleen heeft zich in allerlei kleingeestige
i vorm voorgedaan wat een Conservatief blad
kenschetst als " onbeteugeld economisch ego-
isme," het heele land werd uiteengereten door
A, de scherpe scheiding van belangen tusschen de-
agrarische en industrieele helften der natie, be-
lichaamd in den Raad van Landbouw en het
Congres der Gemeenten en de venijnigheid
* hunner wederzijdsche beschuldigingen staat op
i één lijn met welke sectie-twisten ook, waarover
andere landen reden zouden hebben, zich be-
schaamd te gevoelen. Door alle nijverheids-
Z . kringen heen enin de artikelen van alle popu-
laire bladen vindt men de meest verbitterde
ï tegenkanting en verdenking jegens alle soorten
A; van voortbrengers of handelaren in levensmid-
delen. Aan hen wordt uitsluitend de hard-
i nekkige weigering van de prijzen, om tot een
A aangenaam niveau te zakken, geweten. De
vrees voor monopolie, voor het beheerschen van