HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 44

JPEG (Deze pagina), 613.60 KB

TIFF (Deze pagina), 4.87 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

jj W 42
slotte, deed de Duitsche Regeering van bijzon­ iv
dere scherpte van inzicht, vlugheid van oordeel {
en genialiteit blijken in hare keuzen van voor- { _;
zieningen? Het is mij niet mogelijk in te zien, i `
. hoe iemand, die den loop der gebeurtenissen, als _ .
weerspiegeld in de leidende Duitsche organen en i`
i in de Duitsche parlementaire debatten, heeft li;
nagegaan, op één enkel dezer vragen een bevesti- :
gend antwoord geven kan. Wat het Duitsche i
i volk aangaat-de werking van de gewone ij
drij fveeren van persoonlijk belang liet zich even
sterk waarnemen als men inogelijkerwijze in f
j eenig ander land sou hebben kunnen opmerken.
De maatregelen der Regeering werden voort-
, durend ontweken of met slinksche treken van U
i allerhanden aard tegemoet gegaan. Tegen haar
wil werd zij,telkens opnieuw van een politiek van
maximum-prijzen gedreven naar een van staats
monopolie en dit uitsluitend, omdat de boeren
j niet verkozen, hun waar ter markt te brengen.
j i De volkomen onnoodige paniek omtrent den S
i aardappelvoorraad in het begin van het voorjaar Ai
j ii (1915) werd door niets anders in het leven
geroepen dan door de sluwheid der boeren om g
hun voorraad achterbaks te houden. Zelfs de _ i
' voorschriften omtrent brood werden met alles- .§
j `behalve gulle gehoorzaamheid begroet. Zóó