HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 43

JPEG (Deze pagina), 603.06 KB

TIFF (Deze pagina), 4.95 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

41
aardappelen golden, volgens dezelfde oflicieele
Y Duitsche opgaven, elk ongeveer 50% boven wat
zij een jaar teroven geweest waren; in Londen
was het verschil in elk dezer gevallen 20%.
" Koeien," licht ons een hooggeplaatste Duitsche
autoriteit in, " geven niet alleen minder maar
j een minderwaardige melk " en over het heele
. land hebben er "melk-oorlogen" gewoed,
l tusschen plaatselijke overheden, die maximum-
i prijzen vaststelden en de melkslijters en melk-
s leveranciers. Tot dusver heeft het instellen van
j het nieuwe Keizerlijke Voeder Bureau dat het
distribueeren der voeder-aanvoeren controleert,
t niet veel baat gegeven en het heeft er veel van, of
i Prof. Ballod’s voorspelling, reeds in Juni j. I.
j gedaan, dat " ingeval de oorlog een jaar langer
i duurde, Duitschland zich waarschijnlijk zou ”
zien genoodzaakt om het verbruik van vleesch en
bier voor de helft in te krimpen," zal uitkomen.
A Hoe heeft de Duitsche natie zich gedurende
i deze eerste veertien maanden van den oorlog
gedragen? Werden de alomheerschende vader-
landsliefde, de offervaardigheid, waarin hare
politici hare meerderheid over gedegenereerde
, volken als de Engelschen en de Franschen
erkenden, in het dagelijksch leven op in het oog
vallende wijze ten toon gespreid? En ten