HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 42

JPEG (Deze pagina), 611.80 KB

TIFF (Deze pagina), 4.95 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

V ' ' "" """"` '`'`'' "`"_ "' " """" " ` ' " " ,
40
van opgeschuurde produkten, Werden vleesch en
zuivelprodukten in ongeveer precies dezelfde i
verhouding duurder. Bij het einde van Augus- #
. tus waren de détail-prijzen van vleesch in
j Berlijn, 80 en 100% boven die voor de correspon-
l ` deerende data van het jaar tevoren en wel
¥ respectievelijk voor varkensvleesch en rookspek; ï
T voor rundvleesch bedroeg de verhooging 43%.
i Een vergelijking met Londen is daarom l
l moeilijk, omdat de levensgevvoonten der beide i
volken niet dezelfde zijn; de Duitscher b.v. eet
in verhouding meer varkensvleeseh de Engelsch- i
man meer rundvleesch en sehapenvleeseh. i
; Terwijl wij deze verschillen vvel in het oog [
H houden, komen Wij voor de gemiddelde stijging ’
van vleeschprijzen voor Londen in het hier-
bedoeld tijdvak tot 33 per cent. en voor Berlijn ij
tot bijna 66 per cent.; alles in vverkmans-
T gezinnen.’^‘ Boter en, vreemd genoeg, zelfs
De Berlijnáilg marktprijzen we1‘<Ban”ii;gn’igde_¢tl_er j
voornaamste Duitsclie nieuvvsbladen gepubliceerd. De
j cijfers voor Engeland hier gebruikt werden verstrekt ”
door de Board of Trade ; voor minder- en schapenvleesch
T werden de prijzen gegeven van geimporteerd vleesch (die
i meer gestegen zijn dan die van vleesch hiertelande
` gewonnen). De verhoudingen gebruikt ter vergelijking
; zijn die gegeven voor budgets voor werksmansgezinnen, ·
voorgesteld in het " Rapport omtrent de kosten van be-
, staan in Duitsche steden ;" 1900.
in