HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 41

JPEG (Deze pagina), 591.17 KB

TIFF (Deze pagina), 4.86 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

‘ 39
j Ma.rk de ton kon krijgen, de vraag nu is : 500 à
600 Mark de ton. Dit verklaart genoegzaam,
waarom de nieuwsbladen in den laatsten tijd zoo
te keer zijn gegaan tegen het Ruineensche
`3 . Goevernement. Hoezeer men zoo vriendelijk
was, spoorwagens te zenden om de mais naar
Duitschland in te halen, kreeg de Rumeensche
Regeering het in haar hoofd, een zeer zwaar
ig uitvoerrecht (500 frs. per wagon) te heffen en
stond er bovendien op, dat het in goud zou
worden betaald! Verdere wijzigingen in de
door de Rumeensche Regeering gevolgde ge-
dragslijn zijn blijkbaar alle in de richting van
embargo.
De groote daling in het aantal varkens en
ander vee gedurende het voorjaar van 1915, als
gevolg van de door de Regeering genomen
maatregelen, gevoegd bij de sedert steeds stij-
gende moeilijkheid om aan voeder te komen voor
de dieren, die men heeft behouden, verklaart
voldoende de merkwaardige verplaatsing van
het zwaartepunt van den economischen druk, die
zich sinds Juni kenbaar maakte en sindsdien
steeds meer merkbaar is geworden. Terzelfder
i tijd dat alle broodstolien en aardappelen belang-
Q rijk in prijs vielen, in verband met de nabijheid
A E van de nieuwe oogst en het op de markt werpen
3