HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 35

JPEG (Deze pagina), 550.74 KB

TIFF (Deze pagina), 4.89 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

sa
zooals door een lid van den Frankforter Ge-
meenteraad in de zitting van 6 Augustus werd
verklaard. De Hamburger soep­keukens
Q leverden in September 1914 ongeveer 13.000 .
goedkoope porties per dag in vijftig centra af;
dit aantal verminderde daarna, maar in het
j voorjaar van dit jaar (1915) nam de behoefte
snel en belangrijk toe. Een Hamburgsch blad
. schreef tegen het einde van Mei 1
l " Ieder, die het aanziet, hoe zich de menigte
rondom onze zeer vergroote oorlogs-keukens
verdringt, kan bij zich zelf nagaan, hoe zwaar
de stijging der voedingsprijzen op onze
minder bedeelde broeders heeft gedrukt?
Volgens het officieel verslag tegen het einde
A van Augustus geopenbaard had men het aantal
centra toen tot zeventig uitgebreid en gemiddeld
werden 60.000 porties per dag verstrekt. Reeds
op 15 Juli schreef de " Frankfurter Zeitung " :
j " Voor het handhaven onzer levenskrachten
binnenslands is de meest gebiedende taak, die
onze aandacht eischt, het verligten van de
ontzaglijke last, het volk door de verhooging
van de kosten van bestaan opgelegd. Het is
lang opgehouden, een quaestie van meer of