HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 34

JPEG (Deze pagina), 552.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.89 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

l 32
i opgeloopen en met betrekking tot zekere be-
langrijke voedingsmiddelen nog heel wat
meer dan dat."
De gevolgen van dezen toestand lieten zich
l gemakkelijk vóórzien. Een Duitsch Conserva­
, tief blad schreef reeds in Augustus j. 1. :
" Een ieder die in de gelegenheid is om zijn
oogen te gebruiken zal opmerken, dat onder .
de leden van arbeiders-gezinnen de gevolgen j
j van onvoldoende voeding duidelijk zichtbaar ·
beginnen te worden. Prijzen moeten spoedig
·»i naar omlaag gaan, of de werkmansklassen
zullen ernstig lichamelijk nadeel lijden."
De Verbruiks-Vereeniging van Elberfeld A
l drukt het budget, voor een week in Juli, voor
Y een soldaten vrouw met drie kinderen af,
waaruit blijkt, dat zij, ook al nam zij de
uiterste zuinigheid in acht, heelemaal niet in
staat was, hare familie van haar toelage voor i
onderhoud en huur in ’t leven te houden en hare i
, spaarpenningen had moeten aanspreken tot een V
bedrag van tien marken. Geen wonder dat
, soldaten, niet verlof thuis geweest zijnde, naar
de linie terugkeeren met een gevoel van bitter-
heid en in de rangen ontevredenheid zaaien,