HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 32

JPEG (Deze pagina), 577.25 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

l
l .
l 30
i elke maand en eenigzins hooger zouden zijn, '
indien de prijzen, aan het eind van de maand
betaald, waren gegeven, zooals voor de Engelsche
gegevens werd gedaan. Ik heb de percentage l
getoetst aan prijs-kranten door de Duitsche "
Cooperatieve Vereenigingen gepubliceerd en
twijfel niet of zij zijn in hoofdzaak juist.
Een sterker stijging in de voedingsprijzen in
Duitschland dan in Engeland, bewijst nog niet
op zichzelf, dat in eerstgenoemd land grooter
ongerief heerscht; het is niet onmogelijk, dat de
j inkomsten der gezinnen in dezelfde mate zijn
",·· toegenomen. Maar i.c. staat het vast, dat dit
niet zoo is. In Engeland heeft zich, zooals wij
allen weten, het oorlogstijdperk, na de eerste
. drie, vier maanden, door algemeene voorspoed
j gekenmerkt. De werkende stand is, in de
meeste streken en in de meeste vakken, in staat,
l prijzen te betalen. een flink eind hooger dan die
vóór den oorlog gevraagd, om de eenvoudige B
reden, dat de loonen tegelijkertijd zoo be-
la.ngrijk zijn gestegen. Van ongeveer 4.500.000
werklieden staat het beslist vast, dat zij
tusschen Nieuwjaar en het eind van September
(1915) van het klimmen van den loon-standaard
hebben geprofiteerd en dit zonder nog in aan-
merking te nemen, wat zij daarenboven voor