HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 26

JPEG (Deze pagina), 588.89 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

h 24
uit te houden? " Het antwoord is tweeledig:
eersteas, omdat Duitsehland niet volkomen van
alle invoer van voedingsmiddelen was afge-
sloten en in de tweede plaats omdat, ondanks deze j _
invoeren, het Duitsohe volk veel ongerief heeft
geleden en nog steeds lijdt.
Ten aanzien van invoeren dit. Er bestaat
geen reden te gelooven dat Duitsohland in staat ­ i
is geweest om van buiten-af eenigzins belang-
rijke voorraden graan, voor brood geschikt, te
erlangen. Geen der omringende onzijdige
. landen, Rumenië alleen uitgezonderd, heeft
eenige tarwe te missen; zij zijn zelf in belang-
rijke mate van invoeren afhankelijk. De
Rumeensehe Regeering verbood tot vóór zeer
V kort geleden, den uitvoer van brood-koren. Ook
‘ heeft het Rumenië, tengevolge van de pro-
teetionistisohe politiek der Centrale Rijken, aan _
de gelegenheid ontbroken om hare gemeen-
schapsmiddelen met het buitenland te ontwik- {
kelen; zoodat de moeilijkheid om aan de noodige ‘
goederenwagens te komen hand aan hand ging it ‘
met de op politieke gronden gevolgde gedrags-
_ lijn der Rumeensehe Regeering om zelfs aan den
· niet-verboden verkoop van mais zoo goed als .
onoverkomelijke hinderpalen in den weg te
leggen. Men zou op ’t oog geneigd zijn te