HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 25

JPEG (Deze pagina), 558.26 KB

TIFF (Deze pagina), 4.85 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

I
geeft de twee eigenaardigheden van het Duit-
sche karakter : doorzicht en volhouden," zouden,
naar de Eltzbacher berekening, ongeveer 480.000
_ ton eiwit doen vrijkomen. Het kan echter geen
IF oogenblik worden betwijfeld dat, tenminste f
’_ gedurende het eerste halfjaar van den oorlog, l
f; aan het vee in plaats van minder heel wat meer
graan, voor brood geschikt, werd vóórgeworpen
en zulks, om reden de Russische rogge uitbleef.
j De maatregelen door de Regeering getroffen om
f groote hoeveelheden voedsel op te slaan, leidden l
g inderdaad tot een belangrijk verlies daarvan.
[ Zoo bedierven bijvoorbeeld 14% van de aardap- g
j pelen door het gemeentebestuur van een belang- ”
rijke stad opgeschuurd en dit was slechts éen
geval van vele soortgelijke; in een ander dreef j
1 de stank van rottende aardappels onder de bogen
van een van de groote Berlijnsche stations de
omwonenden er toe, zich bij de gezondheids-
J politie te beklagen. Wij kunnen veilig aanne-
men, dat de helft der verwachte besparing een
° raming is, waarvan niets terecht komt en is dit
à zoo. dan moet Duitschland’s eiwit-toevoer heel
wat beneden het cijfer zijn gebleven dat
vereischt werd.
i De vóór de hand liggende vraag is: " Hoe
f heeft Duitschland zich dan in staat gezien, het
l