HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 18

JPEG (Deze pagina), 599.25 KB

TIFF (Deze pagina), 4.89 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

16
deze voorspiegelingen bijna volkomen werden
waar gemaakt. Maar zelfs deze finale oflicieele
cijfers, verstrekt nadat de oogst ingehaald en
gedorscht was, waren sinds eenige jaren naar
alle waarschijnlijkheid ver boven de werkelijk- j
heid. Professor Ballod, wiens naam van groot i
gezag is onder statistici heeft herhaaldelijk en
op klemmende wijze aangetoond, waarom hij
moet aannemen, dat zij niet minder dan 15%
te gunstig waren gesteldft En nemen wij de
finale oificieele cijfers voor 1914 ter hand en
passen wij een 15% reductie toe, dan komen wij
j voor eiwit, langs denzelfden weg als die in het
Eltzbacher boek gevolgd, niet tot een Eltzbacher
cijfer van 963.000 ton, maar slechts van 753.000
ton. Wij zouden nu wel, ter wille van het
betoog, de rest der Eltzbacher oij fers als betrouw-
baar kunnen aanvaarden. Maar het is een feit,
dat zij constant zondigen aan den optimistischen
kant. De berekening ten aanzien van vleesch is ¤
"* Men zie; Ballod in " Die Statistik in Deutschland "
(uitgave Zahn), 1911, ii 610 ; woordelijk herhaald in zijn
" Grundriss der Statistik," 1913, pag. 69, 97 en zijn artikel ·
in Preussische Jahrbücher, Juli, 1914. Zie ook zijn
medewerker, Fröhlich, in Schmoller’s "Jahrbücher," 1912,
pag. 575 en, als bewijs dat Ballod’s kritiek de aandacht
trok, de noot op pag. 101 van B1·andt’s boek, hieronder
aangehaald.